υπάγω> πηγαίνω, κερα- > ακέραιος – κεραυνός

12
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ…
2 Αυγούστου 2021
14
Πόσα είναι τα φωνήεντα τής Ελληνικής;
2 Αυγούστου 2021