Πόσα είναι τα φωνήεντα τής Ελληνικής;

13
υπάγω> πηγαίνω, κερα- > ακέραιος – κεραυνός
2 Αυγούστου 2021
Δημήτρης Κακαβελάκης, ο οραματιστής…
2 Αυγούστου 2021