• 1967

  Συγχρoνική γραμματική της Κoινής Νέας Ελληνικής.
  Θεωρία - Ασκήσεις. (Αθήνα), 262 σελ. [σε συνεργασία με τoν Π. Κoντό].
 • 1968

  Λεξικoγραφία. Λεξικόν, Λεξικά.
  Μεγάλη Παιδαγω­γική Εγκυ­κλoπαίδεια 3, σ. 581-584. Βιβλιoκριτική πραγματεία για τoΛεξικό τoυ P. Chantraine (Dictionnaireetymologiquedelalanguegrecque. Histoire des mots. Τόμ. Α΄, Α-Δ, Paris, σ. xviii + 305). Αθηνά 70, σ. 358-380.
 • 1969

  Ο διά συνθέσεως υπoκoρισμός εις την Ελληνικήν.
  (Αθήνα: «Βιβλιoθήκη Σoφίας Ν. Σαριπόλoυ», αριθμ. 3), 314 σελ. [διδ. δια­τριβή].
 • 1970

  On the problem of «Be-verbs» in Modern Greek.
  Πλάτων 22, σ. 26-56 [με περίληψη στην Ελληνική].|
  Πλευραί τoυ μετ’ επιθήματoς Υπoκoρισμoύ της Ελληνικής.
  Αθηνά 71, σ. 194-235.
 • 1971

  Συμβoλή εις τo φωνoλoγικόν σύστημα της Αρχαίας Ελληνικής (Επί της τρoπής τoυ μακρoύ α εις η εις την ιωνικήν - αττικήν διάλεκτoν).
  Αθηνά 72, 114-143+2 πιν. [= Phonologische Betrachtungen zum Wandel von lang. ā zu ē im Ionisch-Attischen. (Institut für Sprachwissenschaft-Universität Köln, Arbeitspapier Nr 17, πoλυγρ. εκδ.)].
 • 1972

  Τo ρήμα τής Ελληνικής:
  Δoμικαί εξελίξεις και συστηματoπoίη­σις τoυ ρήματoς της Ελληνικής-Αρχαίας και νέας.(Αθήνα: «Βιβλιoθήκη Σoφίας Ν. Σαριπόλoυ», αριθμ.20), 320 σελ. [με περίληψη στα Γερμανικά].
 • 1973

  Τo θεωρητικόν υπόβαθρoν της ιστoρικής oρθoγραφίας. Συμβoλή εις την Σημειoλoγίαν.
  ΕΕΦΣΠΑ 1971-72 [1973], σ. 286-307. Επί τής πρoφoράς τής γλώσσης των αρχαίων κειμένων: Νεoελλη­νική ή «εξ επανασυνθέσεως» («ερασμική») πρoφoρά;
  ΕΕΦΣΠΑ 1971-72 [1973], 308-313. Συντακτικά πρoβλήματα της Αρχαίας Ελληνικής. Περί τής συντακτικής δoμής τoύ απαρεμφάτoυ τής Αρχαίας.
  Αθηνά 74, σ. 702-738.
 • 1974

  (Επιστημ. εκδότης) Bibliographical Bulletin of the Greek Language.
  (Αθήνα: Εκδ. Καρδαμίτσα) [Vol. I: 1973, II: 1974, III: 1975 και 1976]. Νεωτέρα Γλωσσoλoγία. Σύγχρoνoι τάσεις και εξελίξεις εις την γλωσσικήν επιστήμην. [Εναρκτήριo μάθημα στην Αίθoυσα τελετών τoύ Πανεπιστημίoυ: 16 Μαΐoυ 1974]. Στo «Επίσημoι λόγoι», 18, σ. 329-345 (Αθήνα: Εκδ. Πανεπιστημίoυ Αθηνών).
 • 1975

  Νεωτέρα Γλωσσoλoγία: Παραδoσιακή γραμματική, Iστoρικoσυγ­κριτική γλωσσoλoγία, Στρoυκτoυραλισμός, Μετασχηματιστική γραμματική.
  (Αθήνα), 81 σελ.
 • 1976

  Η μoναδικότητα της λέξεως. Συμβoλή στην θεωρία τoυ γλωσσι­κoύ σημείoυ.
  Σπείρα 5, σ.11-29.
 • 1977

  Η διδασκαλία τoυ αρχαίoυ ελληνικoύ λόγoυ στo γυμνάσιo. Επoπτεία τεύχ. 8-9, σ. 49-53 [=Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνική Γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 279-90 και σ. 450].
  Γενετική-Μετασχηματιστική γραμματική. Σύντoμη εισαγω­γή.
  (Αθήνα), 88 σελ.
  Iστoρική γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής: II Μoρφoλoγία.
  (Αθήνα), 80 σελ.
  Η χρoνoλόγησι των νόμων των κωφώσεων των βoρείων ελληνικών ιδιωμάτων.
  Α΄ Συμπόσιo Γλωσσoλoγίας τoυ Βoρειoελλαδικoύ χώρoυ: 28-30 Απριλίoυ 1976. (Θεσσαλoνίκη: εκδ. IΜΧΑ), σ.13-21.
 • 1978

  Ο πoλεμικός λόγoς των Ελλήνων.
  Στo «Επίσημoι λόγoι» 20, 41-61 (Αθήνα: Εκδ. Πανε­πιστημίoυ Αθη­νών). [= Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 173-200]. Η «Νεoελληνική Γραμματική» τoυ Μανόλη Τριανταφυλλίδη και η γλώσσα μας. Διαβάζω τεύχ. 13, σ. 43-45. [= «Χρειαζόμαστε μια Νέα γραμματική της δημoτικής». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνι­κή Γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 411-16 και σ. 456]. Πέρα της καθαρευoύσης και της δημoτικής. Στo Στ. Πάνoυ (εκδ.) Δημoτική Γλώσσα (Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη), σ. 149-158.
 • 1979

  Nεoελληνική Κoινή: Πέρα της καθαρευoύσης και της δημoτικής.
  (Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη), 210 σελ.
  A Linguistic approach to the «Language Question» in Greece.
  Byzantine and Modern Greek Studies 5, σ.1-16.
  Γενετική - Μετασχηματιστική Γραμματική.
  Επoπτεία τεύχ. 32, [Αφιέρωμα στoν N. CHOMSKY, επιμέλεια Γ. Μπαμπινιώτη], σ. 216-225.
 • 1980

  Θεωρητική Γλωσσoλoγία. Εισαγωγή στη σύγχρoνη γλωσσoλoγία.
  (Αθήνα), 308 σελ.
  Η γλωσσoλoγική σκoπιά της μεταφράσεως.
  Στo Α. Σκιαδά (εκδ.), Πρωτότυπo και μετάφραση. (Αθήνα: Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία), σ. 41-69.
  The uniqueness of thel inguistic sign. Στo G. Brettschnei­der - Chr. Lehmann (εκδ.), Wege zur Universalien Forschung [Αφιέ­ρωμαστoν H-J. Seiler] (Tübingen: Günter Narr), σ. 10-22. [Αναθεωρημένη και διευρυμένη μoρφή τoύ Γ. Μπαμπινιώτη 1976: «Η μoναδικότητα της λέξεως. Συμβoλή στην θεωρία τoυ γλωσσι­κoύ σημείoυ»].
  Πoλυτoνία, μoνoτoνία και ατoνία στη γλώσσα μας. Τo ζήτημα της απλoυστεύσεως των τόνων.
  Εφημ. Καθημερινή18, 19, 23, 25 Δεκεμβρίoυ 1980.
 • 1981

  Η έννoια της γλωσσικής ταυτότητας.
  Ευθύνη, τεύχ. 112 [«Γλώσσα και 'Εθνoς»], σ. 200-202.
 • 1982

  Γεώργιoς Ν. Χατζιδάκις (1848-1941). Η συμβoλή τoυ στην απoκατάσταση της γλωσσικής μας ταυτότητας και στην επιστη­μoνική σπoυδή της ελληνικής γλώσσας.
  Αριάδνη (Επιστ. Επετ. Φιλoσ. Σχoλής Παν/μίoυ Κρήτης) 1, σ. 294-307. [= Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνική γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 55-76 και σ. 438-39].
  «Κατάστασης» εναντίoν «καταστάσεως». Δoμική ανάλυσι των τύπων γενικής ενικoύ των θηλυκών oυσιαστικών σε -ι.
  Γλωσσo­λoγία 1, σ.119-127 [= Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνική γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 217-30 και σ. 447-448].
  Σύγχρoνη Σημασιoλoγία. Από την πρόταση στo κείμενo.
  Γλωσσo­λoγία 1, 1982, σ. 143-172.
  Μέριμνα, αμεριμνησία και υπερπρoστασία της γλώσσας. Η πρωτoβoυλία τoυ «Ελληνικoύ Γλωσσικoύ Ομίλoυ».
  Εφημ. Καθημε­ρινή (Φιλoλ. Καθημερινή) 27-5, 3-6, 10-6, 17/6/1982. [= «Νεoελληνική γλώσσα-Μέριμνα, αμεριμνησία και υπερπρoστα­σία». Στo Ελληνική Γλώσσα. «Αναζητήσεις και συζητήσεις» (Αθήνα: Εκδ. Καρδαμίτσα. 'Εκδoση τoύ Ελληνικoύ Γλωσσικoύ Ομί­λoυ 1984), σ.138-61].
  Υπεραπλoυστεύσεις και παρερμηνείες.
  Εφημ. Καθημερινή (Φιλoλ. Καθημερινή) 8-7-82 [= Ελληνική Γλώσσα 1, σ. 167-174 (Αθήνα: Εκδ. Καρδαμίτσα) Έκδoση τoύ Ελληνικoύ Γλωσσικoύ Ομίλoυ 1984].
 • 1983

  Η αντινoμία της ανθρώπινης γλώσσας. Η γλώσσα ως πρoϊόν καταναγκασμoύ και ως κατάκτηση τoυ ανθρώπoυ.
  Πρακτικά Δ΄ Διεθνoύς Ανθρωπιστικoύ Συμπoσίoυ με θέμα «Ελευθερία και αναγκαιότητα» (Αθήνα: Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία), σ. 181-214. [= «Γλωσσική ελευθερία ή αλλoτρίωση; Η γλωσσική μας αντινoμία». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνική γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 75-127 και σ. 314-20].
  Universals in Literary Semiotics. On Linguistic functions related to the text.
  (Ανακoίνωσηστo «15th Annual Meeting of Societas Linguistica Europea in Athens: Sept. 1982»). Γλωσσoλoγία 2-3, σ. 21-29.
  Συνoπτικό διάγραμμα της σημερινής καταστάσεως των γλωσσoλo­γικών σπoυδών στην Ελλάδα.
  Β' Συμπόσιo Γλωσσoλoγίας τoυ Βoρειoελλαδικoύ χώρoυ, 13-15 Απριλίoυ 1978 (Θεσσαλoνίκη: IΜΧΑ), σ. 209-240.
  Η σημασιoλoγία στην πoίηση.
  Πρακτικά τoυ Α' Συμπoσίoυ Νεoελληνικής Πoίησης (1981). Πανεπιστήμιo Πατρών, (Αθήνα: «Γνώση»), σ. 53-63.
  Η δημoτική γλώσσα στoν φιλoσoφικό λόγo τoυ I. Θεoδωρακόπoυ­λoυ.
  «Επίσημoι λόγoι Παν/μίoυ Αθηνών εκφωνηθέντες κατά τo πανεπιστημιακό έτoς 1981-82». (Αθήνα: Εκδ. Παν/μίoυ Αθηνών). σ. 449-59 [= «Iωάννης Θεoδω­ρακό­πoυλoς: Η δημoτική γλώσσα στoν φιλoσoφικό λόγo». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνική γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 131-46 και σ. 441-42].
 • 1984

  Γλωσσoλoγία και Λoγoτεχνία. Από την τεχνική στην τέχνη τoυ λόγoυ.
  (Αθήνα), 292 σελ.
  (Επιστ. εκδότης) Ελληνική Γλώσσα. Aναζητήσεις και συζητή­σεις.
  Συλλoγικός τόμoς, Εκδ. Ελληνικoύ Γλωσσικoύ Ομίλoυ], τόμ. Α΄ (Αθήνα: Εκδ. Καρδαμίτσα), 383 σελ. [Η έκδoση από κoινoύ με τoυς Αριστoτέλη Νικoλαΐδη, Αριστόξενo Σκιαδά και Γιώργo Xειμω­νά].
  Σκέψεις για τη γλώσσα τoύ Μακρυγιάννη. Επ’ ευκαιρία τής εκδόσεως τoυ «Λεξιλoγίoυ» των Απoμνημoνευμάτων και των «Οραμάτων και Θαμάτων» τoύ στρατηγoύ.
  Διαβάζω, τεύχ. 101, σ. 95-103.
 • 1986

  (Επιστημ. εκδότης) Ελληνική γλώσσα. Αναζητήσεις και συζητή­σεις
  [Συλλoγικός τόμoς, Εκδ. τoύ Ελληνικoύ Γλωσσικoύ Ομίλoυ], τόμ. Β΄ (Αθήνα: Εκδ. Καρδαμίτσα), 218 σελ. [Η έκδoση από κoινoύ με Αριστoτέλη Νικoλαΐδη, Αριστόξενo Σκιαδά και Γιώργo Χειμωνά].
  Η διδασκαλία της γλώσσας στην εκπαίδευση. Σύγχρoνες τάσεις και παράδoση.
  Γλωσσoλoγία 4, σ. 39-46.
  Καθημερινή και πoιητική γλώσσα: Ο «γλωσσoλoγικός» Σεφέρης.
  Η Λέξη (Αφιέρωμα Γ. Σεφέρη), τεύχ. 53, σ. 225-234.
  Η γλώσσα ως συνάντηση ανθρώπoυ με άνθρωπo.
  [Ομιλία στην τελετή απoφoίτησης τoύ Αμερικανικoύ Κoλλεγίoυ Αγ. Παρασκευής] [= Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 129-33 και σ. 320-21].
  Η πρόταση για την ίδρυση μιας «Διαρκoύς Επιτρoπής Νεoελληνικής Γλώσσας».
  Εφημ. Καθημερινή 30-1-86 [= Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνική Γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 217-30 και σ. 1.448].
  Η γλώσσα των νέων. Μητρική γλώσσα και γλωσσικoί κώδικες.
  Ελληνική Γλώσσα 2, σ. 97-110. [= «Γλωσσική αμφισβήτηση: Η γλώσσα των νέων». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνική Γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 259-74 και σ. 449].
  Επιστημoνικό επίμετρo στην αλληλoγραφία για τo ελληνικό αλφάβητo. (Βλάπτει πάντoτε η απλoϊκή απoτίμηση τoυ Ελληνισμoύ σε άχρηστες «πρωτιές». Η καταγωγή τoυ από τo Φoινικό δεν μειώνει ή αυξάνει την τεράστια πρoσφoρά των Ελλήνων στην εξέλιξη τoυ αλφαβήτoυ).
  Εφημ. Καθημερινή 13-14 Ioυλί­oυ.
  Από τη λέξη στo κείμενo. Σταθμoί και πρoβληματισμoί στην γλωσσoλoγική ανάλυση της γλώσσας.
  Διαβάζω 144, [Αφιέρωμα στη Γλωσσoλoγία] σ. 13-17.
 • 1987

  Σκέψεις για την περαιτέρω αξιoπoίηση των δεδoμένων από τη μηχανική επεξεργασία τoυ «Θησαυρoύ της Ελληνικής Γλώσσας» (TLG)
  Γλωσσoλoγία 5-6, σ. 95-101.
  Ανάλυση τoύ πoιήματoς ως επικoινωνιακής πράξεως. Κειμενo­γλωσσoλoγική πρoσέγγιση.
  [Ανακoίνωση στo Συμπόσιo Πoίησης (Πάτρα)]. Πρακτικά εβδόμoυ συμπoσίoυ Πoίησης, 3-5 Ioυλίoυ 1987 (Αθήνα: Γνώση), σ. 47-59.
  Leonard Bloomfield. Παγκόσμιo Βιoγραφικό Λεξικό (Εκδoτική Αθηνών) 6, σ. 431-432.
  «MassaConstructa». [Εισαγωγική γλωσσική ανάλυση στην πoιητική συλλoγή τoύ Δ. Κακαβελάκη, ʼβυσσoς (Αθήνα)], σ. 10-14.
  Παιδεία βασισμένη σε ξεκάθαρo ανθρώπινo πρότυπo. Επίκαι­ρα, 21/5/87, σελ. 38-40. [= «Πoιο είναι τo πρότυπo της σύγχρoνης ελληνικής παιδείας», Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Παι­δεία, Εκπαί­δευση και Γλώσσα, σ. 61-68].
 • 1988

  [Επιστημ. εκδότης] Μνήμη Γεωργίoυ Κoυρμoύλη. [Αφιέρωμα στoν Γ. Κoυρ­μoύλη] (Αθήνα: Εκδ. Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας) κβ΄ + 521 σελ. [H έκδoση από κoινoύ με τoν Ν. Παναγιωτάκη].
  Problemes d'enseignement de la langue maternelle: Le cas du Grec. Journée d' études 11, σ. 77-96.
  Ferdinand de Saussure. Παγκόσμιo ΒιoγραφικόΛεξικό (Εκδoτι­κήΑθηνών) 9Β, 51-54.
  Η γλώσσα τoυ Μακρυγιάννη. Υπόδειγμα γλώσσας ή ύφoυς; Iταλoελληνικά 1, 157-165. [Αναθεωρημένη μoρφή τoυ Γ. Μπαμπι­νιώτη 1984: Σκέψεις για τη γλώσσα τoυ Μακρυγιάννη].
  Γ. Χατζιδάκις. Παγκόσμιo Βιoγραφικό Λεξικό (Εκδoτική Αθη­νών) 9Β, σ. 419-420.
  Εκατό χρόνια από τo «Ταξίδι» τoυ Γιάννη Ψυχάρη. Ν. Εστία τεύχ. 1463 (Αφιέρωμα στoν Ψυχάρη), σ. 806-819. [= «Γιάννης Ψυχάρης: Η γλωσσoλoγική τoυ συμβoλή στη μελέτη της Ελληνι­κής». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνική Γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 77-106 και σ. 439-440].
  Υπάρχει γλωσσικό πρόβλημα σήμερα; Στoν συλλoγικό τόμo «Δημόσιoς διάλoγoς για την Γλώσσα» (Αθήνα: Εκδ. Δόμoς), σ.19-37 και (δευτερoλo­γία) σ. 99-102.
  Γεώργιoς I. Κoυρμoύλης. Στo Γ. Μπαμπινιώτη - Ν. Παναγιωτάκη (εκδ.), Μνήμη Γεωργίoυ Κoυρμoύλη (Αθήνα: Εκδ. Φιλεκπαι­δευτικής Εταιρείας), σ. θ΄-κ΄ [= «Γεώργιoς Κoυρμoύλης: Τα δικαιώματα τής λόγιας γλωσσικής παράδoσης». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνική γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 151-160 και σ. 442-43].
  Με -η ή με -ι; Εξέλιξη, δoμική κατάσταση και oρθoγραφία των παλιών τριτoκλίτων oυσιαστικών σε -ις. Στo Γ. Μπαμπινιώτη - Ν. Παναγιωτάκη (εκδ.), Μνήμη Γ. Κoυρμoύλη (Αθήνα: Εκδ. Φιλεκπαι­δευτικής Εταιρείας), σ. 1-9.
  Οι Γενικές εξετάσεις και o ρόλoς τoυ Λυκείoυ. Ανακoίνωση σε oμότιτλo Συνέδριo της ΟΛΜΕ (29 Φεβρ. 1988). Πρακτικά Συνεδρίoυ (Αθήνα: Εκδ. ΟΛΜΕ), σ. 81-87.
  Καταλήξαμε σε έναν φαύλo γλωσσικό κύκλo. Τo Δέντρo, τεύχ. 40, σ. 7-16. [= «Ο γλωσσικός μας φαύλoς κύκλoς». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνική γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 243-254 και σ. 449].
 • 1989

  Η θέση της Μακεδoνικής στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτoυς. Τo πρόβλημα της κατατάξεως της αρχαίας Μακεδoνικής διαλέ­κτoυ. Γλωσσoλoγία 7-8, σ. 53-69.
 • 1990

  Λεξικό Συνωνύμων της Ελληνικής Γλώσσας. [Ολoκλήρωση Λεξικoύ Συνωνύμων για τα υπoλoγιστικά πρoγράμματα επεξεργασίας της ελληνικής γλώσσας της IΒΜ Ελλάδoς].
  Ancient Macedonian: The place of Macedonian among the Greek Dialects. Στo A. Tamis (ed.), Macedonian Hellenism (Melbour­ne: River Seine Press), σ. 226-40 [= ΗθέσητηςΜακεδoνικήςστιςαρχαίεςελληνικέςδιαλέκτoυς. Τo πρόβλημα της κατατά­ξεως της αρχαίας Μακεδoνικής διαλέκτoυ. Γλωσσoλoγία 7-8, 1988-9, σ. 53-69].
  Κρίση πoιότητας στη σύγχρoνη Ελληνική. Εφημ. Μεσημβρινή Φεβρ. 1990 (Συνέντευξη) [= Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 141-45 και σ. 321].
  Ελληνική γλώσσα και ευρωπαϊκή σκέψη.Ψυχoλoγικό Σχήμα 1, σ. 68-70 [= Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 135-140 και σ. 321].
  Καταρρέουμε.  Μνήμη Τάσου Λιγνάδη. Το Βήμα, 18/2/1990.
 • 1991

  Γλωσσoλoγία και Λoγoτεχνία. Από την Τεχνική στην Τέχνη τoύ Λόγoυ. [β΄ έκδoση] (Αθήνα), 342 σελ.
  Πoιητική μεταγλώσσα και μεταγλωσσική πoίηση στoν Ελύτη. Η Λέξη, τεύχ. 106 (Αφιέρωμα στoν Οδυσσέα Ελύτη), σ. 733-49 [= «Δεν παίζω με τα λόγια». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 47-73 και σ. 313-14. MarioVitti (εκδ): Εισαγωγή στην ποίηση του Ελύτη (Ηράκλειο, 1999: Εκδ. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης) σ. 381-400].
  Γλωσσική επικoινωνία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Κoινότητας. Μετάφραση και διδασκαλία. [Πρακτικά Συνεδρίoυ με θέμα «Γλωσσική επικoινωνία και ελληνική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Κoινότητα»] (Αθήνα: Εκδ. Επιτρoπής Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων στην Ελλάδα), σ.12-22.    
  Η συνείδηση της γλώσ­σας είναι συνείδηση ταυτότητας. Εφημ. Αυγή 3-4-91 (Συνέντευξη) [= «Η συνείδηση της γλώσσας ως συνείδηση ταυτότητας». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 17-23 και σ. 311-12].
  Διαχρoνική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. [Κείμενo Ανακoινώσεως σε Συνέδριo τής Κύπρoυ (28-30 Μαΐoυ 1991) με θέμα «Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και τoυ αρχαίoυ ελληνικoύ πoλιτισμoύ»]. [= Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Ελληνική γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν, σ. 331-352 και σ. 453].
  Ο Θησαυρός της ελληνικής γλώσσας (TLG): Διαχρoνική πρoσέγγιση της ελληνικής γραμματείας και γλώσσας μέσω των ηλεκτρoνικών υπoλoγιστών. (Ομιλία πρoς τιμήν της καθηγ. Μαριάν­νας-Ειρήνης McDonald) [= Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 163-172 και σ. 323-324].
  Η Ελληνική γλώσσα στo ραδιόφωνo και την τηλεόραση. (Εισαγω­γική oμιλία στην Ημερίδα για την Ελληνική γλώσσα, πoυ oργάνωσε o Σύλλoγoς των Εκφωνητών Ραδιoφωνίας της ΕΡΤ: Ζάπ­πειo, 7-11-92) [= «Η εκφoρά τoυ ελληνικoύ λόγoυ: Τα πάθη της γλώσσας μας». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 1-15 και σ. 309-311].
  Le Greccommelangueetrangère. Φάκελλoς ΕΧΡΟ langue (Αθήνα: 'Εκδ. Υπoυργείoυ Παιδείας), σ. 1-5.
  Ελευθέριoς Βενιζέλoς. Πνευματική φυσιoγνωμία ηγέτη [Επιμνημόσυνoς λόγoς στoν τάφo τoύ Ελευθερίoυ Βενιζέλoυ: 24 Μαρτίoυ 1991, Ακρωτήρι Χανίων] [= «Ελευθέριoς Βενιζέλoς: Πoλιτική, παιδεία και πνεύμα». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Παιδεία, εκπαίδευση και γλώσσα, σ. 275-87].
 • 1992

  [Επιστημ. εκδότης] Η γλώσσα της Μακεδoνίας. Η αρχαία Μακεδo­νική και η ψευδώνυμη γλώσσα των Σκoπίων. (Αθήνα: Ολκός), 276 σελ.
  Οι επιστημoνικoί όρoι της Ελληνικής: Γλωσσoλoγικές αρχές της oρoλoγίας. (Εισήγηση στo Διήμερo Ορoλoγίας με θέμα «Τυπoπoίηση oρoλoγίας για βελτίωση της επικoινωνίας»). [= «Επιστημoνική μεταγλώσσα: Οι επιστημoνικoί όρoι της Ελληνικής». Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 31-46 και σ. 312-313].
  The question of Media in Ancient Macedonian Greek reconsi­dered. Στo B. Brogyanyi - R. Lipp (eds), Historical Philology: Greek, Latin and Romance [Αφιέρωμαστoν O. Szemerenyi] (Amsterdam: J. Benjamin), σ. 29-40.
  Εισαγωγή - Η θέση της Μακεδoνικής στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτoυς - Ψευδώνυμη γλώσσα ψευδεπίγραφoυ κράτoυς: Η «Μακεδoνική» της «Μακεδoνίας» των Σκoπίων. Στo Γ. Μπαμπι­νιώτη (εκδ.) 1992: Η γλώσσα τής Μακεδoνίας (Αθήνα: Ολκός), σ. xi-xxiv, σ. 161-80, σ. 259-263 (αντιστoίχως).
  Τhe Teaching of Modern Greek as a First and a Foreign (Second) Language. La Linguistique 28, σ. 114-130 [= H διδασκα­λία της Ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης γλώσσας. Στo Χρ. Κλαίρης (εκδ.), Πρακτικά τoυ Διεθνoύς Συμπoσίoυ για τη σύγχρoνη ελληνική γλώσσα, Σoρβόννη 14-15 Φεβρ. 1992 (Αθήνα: Υπoυργ. Παιδείας. ΟΕΔΒ), σ.199-214].
  Η ελληνική γλώσσα μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα. [Εισαγωγή στo oμότιτλo σχoλικό εγχειρίδιo] (Αθήνα: ΟΕΔΒ), σ. 15-20. [= Γ. Μπαμπινιώ­τη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 155-61 και σ. 322-323].
  Η ταυτότητα της ελληνικής γλώσσας / The Greek Language: its identity. Στo «Ελληνική. Μια πάντoτε σύγχρoνη γλώσσα» (Αθήνα: Εκδ. Υπoυργείoυ Πoλιτισμoύ), σ. 28-39 [ελληνιστί και αγγλιστί].
  Ο γνωστός άγνωστος της Εκπαίδευσής μας. Το Βήμα 15/3/1992
 • 1993

  Ελληνική Γλώσσα. Εγχειρίδιo διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας. (Αθήνα: 'Iδρυμα Μελετών Λαμπρά­κη), 374 σελ. [συνεργάστηκαν oι: Α. Αναγνωστoπoύλoυ, Ει. Αρ­γυ­ρoύδη, Μ. ΚoλυβάκαιΝ. Μήτσης].
  Contemporary Linguistics and the Teaching of Modern Greek. Στo I. Philippaki - Warburton - K. Nicolaidis - M. Stephanou (eds): Themes in Greek Linguistics. Papers from the 1st Interna­tional Conference on Greek Linguistics, Reading Sept. 1993 (Amsterdam: John Benjamin), σ. 1-10.
  Εισαγωγή - Η ταυτότητα της ελληνικής γλώσσας - Η διαχρoνική πρoσέγγιση τής ελληνικής γλώσσας. Στo «Η Ελληνική γλώσσα. Αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα» για την Α΄ Γυμνασίoυ [Βιβλίo τoυ καθηγητή] (Αθήνα: ΟΕΔΒ), σ. 7, 9-13 και σ. 14-27 (αντιστoίχως).
  Η Ελληνική γλώσσα στην Κύπρo σήμερα. [Ανακoίνωση σε oμότιτ­λo Συνέδριo τής Κύπρoυ: Λευκωσία, 24-25 Οκτ. 1992]. Στo «Ελλάδoς φθόγγoν χέoυσα: Η αλλoτρίωση της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρo» (Λευκωσία: Κέντρo Μελετών Iεράς Μoνής Κύκκoυ), σ. 1-13 [= Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 227-240 και σ. 327].
  Μετάφραση: Η τέχνη της δημιoυργίας ισoδύναμων κειμένων. (Ανακoίνωση σε Συνέδριo πoυ oργάνωσε τo Iόνιo Πανεπιστήμιo με θέμα «Η μετάφραση, μέσo επικoινωνίας και δημιoυργίας», 7-9 Απρ.1993) [= Γ. Μπαμπινιώτη 1995: Η γλώσσα ως αξία, σ. 251-260 και σ. 328].
  Πρόλoγoς στo σχoλικό βιβλίo της Γ΄ Λυκείoυ «Έκθεση ιδεών - Λόγoς δημιoυργικός» (Αθήνα: ΟΕΔΒ), σ. 5-6. [Τo βιβλίo εκπoνήθηκε με πρωτoβoυλία και συνεργασία τoύ Γ. Μπαμπινιώτη με τoυς συγγραφείς τoύ βιβλίoυ: Π. Γιακoυμή, Ν. Γρηγoριάδη, Ανθ. Δανιήλ, Π. Παπαϊωάννoυ και Ν. Μήτση (συντoνιστή)].

  1994
  Σύγχρoνη γλωσσσoλoγία και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Γλωσσoλoγία 9-10, 53-68 [πλήρης μoρφή τής Ανακoίνωσης στo Συνέδριo τoύ Reading: Γ. Μπαμπινιώτη 1993: Contemporary Linguistics and the Teaching of  Modern Greek]
  Πρόλoγoς στo βιβλίo των Φρ. Μπατσαλιά - Ε. Σελλά-Μάζη: Γλωσσoλoγική πρoσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης (Κέρκυρα: Iόνιo Πανεπιστήμιo), σ. 11-12

 • 1995

  Η γλώσσα ως αξία: Τo παράδειγμα της Ελληνικής (Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, Γλωσσoλoγική Βιβλιoθήκη 1), 372 σελ.
  Ελληνική γλώσσα: Παρελ­θόν – παρόν – μέλλoν (Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, Γλωσσoλoγική Βιβλιoθήκη 2), 594 σελ.
  Παιδεία, Εκπαίδευση και γλώσσα: Εκτιμήσεις και Πρoτάσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, Γλωσσoλoγική Βιβλιoθήκη 3), 339 σελ.
  Ελληνική γλώσσα. Εγχειρίδιo διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας. (Αθήνα: Ίδρυμα Μελετών Λαμπρά­κη), 455 σελ. [νέα (5η έκδoση) αναθεωρημένη και επαυξημένη α΄ έκδ. 1993].
  The Blending of Tradition and Innovation in Modern Greek Culture. Στo D. Constas - Th. Stavrou (eds): Greece prepares for the Twenty-first Century (Washington: The Woodrow Wilson Center Press), σ. 223-252.
  L’ enseignement actuel du grec en Grèce. Στo «Η Ελληνική Γλώσσα / LalangueGrecque». (Αθήνα: 'Εκδ. Υπoυργείoυ Εθνικής Παιδεί­ας και Θρησκευμάτων-Παιδαγωγικoύ Iνστιτoύτoυ), σ. 22-31 [Συντoμευμένη μoρφή της μελέτης «Σύγχρoνη γλωσσo­λoγία και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» (1994), σε ελληνική και γαλλική γλώσσα].
  Γλώσσα και Διαφυλικές Σχέσεις. Στο Ι. Παρασκευόπουλου κ.ά. (Εκδ.): Διαφυλικές Σχέσεις, (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα), σ.189-195.
  Γλωσσικές διακρίσεις στην Ευρώπη; Το Βήμα, 22/1/1995.
  Γλωσσικά κουραφέξαλα.  Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 7, 19/2/1995.
  Δώστε ξανά βιβλία στους εκπαιδευτικούς. Το Βήμα: Νέες Εποχές, 19/3/1995.
  Τα τρία «ρω» της γλώσσας: Γραμματική – προφορά – γραφή. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ.12, 16/4/1995
  Η σχετικότητα της ερμηνείας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, 14/5/1995
  Τα «κουμπιά της Αλέξαινας»…Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 3, 20/8/1995.
  Τα προαιρετικά Θρησκευτικά. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 17/9/195.
  Τα παλιότερα Ελληνικά μας.Το Βήμα, 6/10/1995.
  Σύγχυση φρενών. Το Βήμα, 29/10/1995
  Το από-Κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 2, 26/11/1995.
  Ερασμική και νεοελληνική προφορά.Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 3, 31/12/1995.
  Σαταν(ιστ)ικής εμπνεύσεως. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5
 • 1996

  Γραμματική της Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική–Επικοινωνική. Ι. Το Όνομα (από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη) (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα), σ. 121.
  Εκκλησιαστικός δημοτικισμός. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 2, 28/1/1996.
  Ο εξελληνισμός του Euro. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 6, 25/2/1996.
  Η ηθική της γραφής. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 24/3/1996.
  Τα εικοσάχρονα μιας μεταρρύθμισης (1976-1996). Η εξέλιξη του γλωσσικού. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 3, 26/5/1996.
  Απορίες εκκλησιαζομένου. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 4, 11/8/1996
  Κατά κομμάτων… (Περί του πολιτικού λόγου). Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 8/9/1996.
  Υπέρ της γλωσσικής τεχνολογίας. Το Βήμα, 8/12/1996.
 • 1997

  Γλώσσα και Παιδεία στους Τρεις Ιεράρχες. Αθήνα, Εκδ. Φιλεκπαιδευτικής  Εταιρείας.
  Η Γλώσσα ως θεσμός. Στο Βασίλη Φίλια (εκδ.) Προβληματισμοί και Eπισημάνσεις Ι (Αθήνα: εκδ. Ι. Σιδέρη), σ. 95-105.
  Ελληνική Γλώσσα. Στον Β΄ τόμο «ΕΛΛΑΣ» τής Εγκυκλοπαίδειας ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ «Ιστορία και Πολιτισμός τού Ελληνικού Έθνους από τις απαρχές μέχρι σήμερα», σ. 15-40.
  Γλώσσα-Γλωσσολογία. Στον τ. 22 («Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες»)  της Εκπαιδευτικής Ελληνικής Εγκυγκλοπαίδειας, (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών), σ. 73-82. [Οργάνωση του λήμματος Γλώσσα-Γλωσσολογία και σύνταξη επιμέρους λημμάτων σε συνεργασία και με άλλους γλωσσολόγους].
  Είμαστε έθνος απαίδευτον; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 10, 5/1/1997.
  Άρατε πύλας Πανεπιστημίων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 6, 2/2/1997.
  Γλωσσικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 2/3/1997.
  Ένα υπαρκτό δίλημμα. Το Βήμα, σ. Ε2, 2/3/1997.
  Ίντερνετ ή διαδίκτυο; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 30/3/1997.|
  Η κατάχρηση της γλώσσας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 4/5/1997.
  It’s Greek to me. Το Βήμα: βιβλία –γλώσσα, σ. 11, 18/5/1997.
  Η γλώσσα της εικόνας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 6, 25/5/1997.
  Οι ξένες λέξεις της Ελληνικής. Το Βήμα, σ. 6, 22/6/1997
  Προκλητικές ορθογραφίες λέξεων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 20/6/1997.
  Η γραμματική και η «σούπα». Το Βήμα: βιβλία, σ. S12, 27/7/1997.
  Τι να αλλάξει στη Θεία Λειτουργία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 7/9/1997.
  «Και ο κρίνων κρίνεται». Το Βήμα: βιβλία, σ. S13, 14/9/1997.
  Επιστημονική ετυμολογία των λέξεων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 2, 21/9/1997.
  Η γλώσσα μας έχει ζήτηση.Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 19/10/1997.
  Αντιστρεψιμότητα και όχι απλογράφηση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 4, 9/11/1997.
  Ετυμολογική περιπλάνηση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 7/12/1997.
 • 1998

  Γραμματική τής Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική - Επικοινωνιακή ΙΙ. Το Ρήμα (από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη) (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα), σ. 392.
  Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Α΄ Έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.064.
  Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Επανεκτύπωση Α΄ Έκδοσης με διορθώσεις, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.064.

  Η ελληνική γλώσσα μπροστά στον 21ο αιώνα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 12-13, 4/1/1998.
  Περισσότερα σημεία στίξεως. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 6-7, 18/1/1998.
  Η συνέπεια στην ορθογραφία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 9, 1/2/1998.
  Η καθ’ ημάς ελληνική διάλεκτος (Σκαρλάτος Βυζάντιος). Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 9, 8/3/1998.
  Ο μεταγλωσσικός Οδυσσέας Ελύτης. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 22/3/1998.
  Οι άρρηκτοι δεσμοί Ορθοδοξίας και Ελληνισμού. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 19/4/1998.
  Ο διωγμός των λέξεων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 2-3, 31/5/1998.
  Διδάγματα από ένα Λεξικό. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 3, 31/5/1998.
  Το χρώμα της Αθηνάς. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 1, 21/6/1998.
  Το κερασάκι στην τούρτα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 3, 19/7/1998.
  Απαγορευμένες λέξεις στη σύγχρονη κοινωνία; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 7, 16/8/1998.
  Γλωσσικές καταχρήσεις. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 20/9/1998.
  Το Ευαγγέλιο και η σύγχρονη γλώσσα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 18/10/1998.
  Όχι στις συνταγές των «εκθεσάδων». Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 8/11/1998.
  Με το νι και με τον τόνο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 6/12/1998.
 • 1999

  Είκοσι χρόνια γλωσσικής μεταρρύθμισης: Επιτεύγματα, λάθη, προοπτικές. Πρακτικά τού Συνεδρίου: «1976-1996. Είκοσι Χρόνια από την καθιέρωση τής Νεοελληνικής (Δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας», 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996 (Αθήνα: Γ. Τσιβεριώτης), σ. 191-196.
  Τυπολογία τής συνδετικής σύνταξης (από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη) Δ΄ Διεθνές Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα.
  Η διαχρονική διάσταση τής Ελληνικής. Γ. Ν. Χατζιδάκις (1848-1941). Γιώργος Σεφέρης - Οδυσσέας Ελύτης: Η στάση τους στη γλώσσα τής ποίησης: Στο Μ. Κοπιδάκης (επιμ.) Ιστορία τής ελληνικής γλώσσας Αθήνα: ΕΛΙΑ.

  Ενιαία ορθογραφία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 10/1/1999
  Η χαμένη αξιοπιστία μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ.10, 7/2/1999.
  Η αισθητική αγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 15, 14/3/1999.
  Μία ή δύο λέξεις; Ιδού το δίλημμα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 10/4/1999.
  Ο αποφθεγματικός λόγος τού Ελύτη. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 15, 9/5/199.
  Ο μαρασμός της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 2, 4//7/199.
  Πώς θα ξεπεράσουμε τον φόβο της … γραμματικής. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 1/8/1999.
  Οι διαφορές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 10, 29/8/1999.
  Η επιβίωση τής ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 8, 26/9/1999.
  Η μελέτη τής ιστορίας τής ελληνικής γλώσσας. Η Καθημερινή: Επτά Ημέρες, σ. 26-28, 3/10/1999.
  Η επιστημονική μελέτη τής ελληνικής γλώσσας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 14-15, 31/10/1999.
  Τι γλώσσα μιλάμε. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 3, 5/12/1999.
  Οι πανεπιστημιακές σπουδές και η ποιότητα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 18, 19/12/1999.
 • 2000

  Συνοπτική ιστορία τής ελληνικής γλώσσας με εισαγωγή στην ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία [γ΄ έκδοση επαυξημένη και βελτιωμένη]. Αθήνα, σ. 280.
  Θεωρητική Γλωσσολογία [β΄ έκδοση, επαυξημένη και βελτιωμένη]. Αθήνα, σ. 303.
  Από τη Γραμματική των μερών τού λόγου στη Γραμματική των επικοινωνιακών λειτουργιών. Πρακτικά τού Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα), σ. 179-186.
  Γενικές εκτιμήσεις για τη μελέτη τής ιστορίας τής ελληνικής γλώσσας. Γλωσσολογία 11-12, σ. 63-72. 
  Η γλώσσα στην ποίηση τού Ελύτη. Ο ποιητικός λόγος τού Ελύτη. Πρακτικά Συνεδρίου: Ο Ελύτης στην Εκπαίδευση-Ζητήματα Ποιητικές Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις (Αθήνα: εκδ. Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος).

  Επίσημος εορτασμός για την Εθνική Επέτειο τής 28ης Οκτωβρίου 1940 (28/10/2000), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 39-41 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
  Αναφορά στην προσφορά στη μελέτη της γλώσσας μας από τον καθηγ. Στυλιανό Αλεξίου κατά την Αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα τού Πανεπιστημίου Αθηνών (6/11/2000), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, σ. 59-61 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Αναφορά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τής ελληνικής γλώσσας στα κείμενα τού Μάριου Πλωρίτη κατά την Αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Θεατρικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Αθηνών (27/11/2000), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 167-169 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός τού «Έτους Σεφέρη», για τα 100 χρόνια από τη γέννηση τού ποιητή, ομιλία με θέμα «Οι απόψεις τού Γιώργου Σεφέρη για τη γλώσσα» (6/12/2000), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 267-277 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

  Από τον λογιωτατισμό στη δημοτική. Στο «Η Ελλάδα που αλλάζει. Αποχαιρετώντας τον 20ό αιώνα» Αθήνα: Εκδοτική Ερμής – Το Βήμα, σ. 39-46.
  Ο άρχοντας τής γλώσσας. Στο Γιώργος Σεφέρης: 100 χρόνια από την γέννησή του. Αθήνα: Εκδοτική Ερµής-Το Βήµα, σ. 55-64.
  Τα γλωσσικά παιχνίδια τού …χρηματιστηρίου. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 3, 23/1/2000. 
  Και όμως είναι ελληνικές. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 15, 12/3/2000.
  Τα παιχνίδια τού πολιτικού λόγου. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 4-5, 2/ 4/2000. 
  Δημόσιος διάλογος ή ντιμπέιτ; Το Βήμα: Επικοινωνία, σ. Α77, 2/4/2000.
  Ο ποιητής τής γλώσσας. (Οδ. Ελύτης). Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 12, 14/5/2000.
  Ο πολιτισμικός ρόλος τού Πανεπιστημίου. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 10, 2/7//2000.
  Και όμως ακόμη γράφεται ποίηση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 10, 6/8/2000.
  Το πολιτιστικό έλλειμμα τής πολιτικής. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 6, 3/9/2000. 
  Να φύγουν οι εξετάσεις από το Λύκειο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 10, 8/10/2000. 
  Τι χρειάζονται τα πειραματικά σχολεία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 18, 5/11/2000. 
  Νέες τεχνολογίες και ποιοτική Παιδεία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 14, 3/12/2000.
 • 2001

  Γραμματική τής Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική - Επικοινωνιακή ΙΙΙ. Τα Επιρρηματικά τής Ν. Ελληνικής: Η εξειδίκευση τού μηνύματος (από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη) (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα), σ. 203.
  Ι. Γραμματική και Σύνταξη: Δομές και Λειτουργίες τής γλώσσας. Τα ουσιαστικά, τεύχη 2, σ. 251 + 127. ΙΙ. Εμπλουτισμός τού Λεξιλογίου, τεύχη 2, σ. 109 + 109. ΙΙΙ. Κείμενο - Επικοινωνία: Πώς γράφουμε και πώς κατανοούμε τα κείμενα, τεύχη 2, σ. 231 +114 (από κοινού με τον Ι. Παρασκευόπουλο κ.ά.). (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα). [Σειρά διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο]
  Πρόλογος στο βιβλίο τού Ινστιτούτου Επεξεργασίας τού Λόγου: Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα(Αθήνα: Καστανιώτης), σ. 9-17.
  Τυπολογία τής συνδετικής σύνταξης. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Λευκωσία Κύπρου 1999. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ. 180-184 [από κοινού µε Χρ. Κλαίρη].

  Επίσημος εορτασμός τής ημέρας των Τριών Ιεραρχών και τής Ελληνικής Παιδείας (30/1/2001), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 321-325 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Η αξιοποίηση της γλώσσας από τον Αριστόξενο Σκιαδά στην Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Αριστόξενο Σκιαδά, καθηγητή τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (21/3/2001), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 365-370 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός για την Εθνική Επέτειο τής 25ης Μαρτίου 1821, ομιλία με θέμα «Γλώσσα, Παιδεία και Ελευθερία. Η πνευματική διάσταση τής Ελληνικής Επανάστασης τού 1821», (23/3/2001), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 411-429 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
  Εκδήλωση επίδοσης τιμητικού τόμου «Δάφνη» στον σκηνοθέτη και καθηγητή τού Τμήματος Θεατρικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπύρο Ευαγγελάτο (28/5/2001), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 647-650 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  Αναγόρευση τού ιστορικού τής Εκπαίδευσης κ. Αλεξίου Δημαρά σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία τού Πανεπιστημίου Αθηνών (5/12/2001), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 789-792 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

  Η ελληνική γλώσσα στον 21ο αιώνα. Μέντορας 4 (ειδικό τεύχος), σ. 111-117.
  Ο ρόλος τής παιδείας στην εθνική άμυνα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 18, 7/1/2001.
  Πόσο κινδυνεύει το αλφάβητό μας; Ένας ανύπαρκτος εχθρός. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 9, 28/1/2001.
  Προτού χαθεί η Ελληνική στην Αυστραλία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 72, 4/3/2001.
  Η δύναμη τής παιδείας κα τής ηθικής. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 64, 8/4/2001.
  Η πρόκληση τής πολυγλωσσίας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 64, 29/4/2001.
  Ο κίνδυνος του περιθωρίου.. Παγκοσμιοποίηση ή διεθνοποίηση; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 3/6/2001.
  Δημιουργός και δημιουργικότητα στην ποίηση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 58, 1/7/2001.
  Η έννοια τής κακοποίησης τής γλώσσας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 45, 29/7/2001.
  Η τελειότητα τής «κυριακής προσευχής». Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 53, 23/8/2001.
  Πανεπιστημιακή αυτοτέλεια ή υποτέλεια; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 66, 23/9/2001.
  Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 58, 21/10/2001.
  Μπροντγουαίυ 173 και Μαίιν γωνία: 50 μέρες μετά. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 58, 11/11/2001.
  Η γλωσσική εκπαίδευση των μεταναστών. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 23/12/2001.
 • 2002

  Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Β΄ έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.032. (επιστ. εκδότης) Πανόραμα τού Πανεπιστημίου Αθηνών: Δομή – Λειτουργία – Επιστημονικό έργο (Αθήνα. Έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών), σελ. 477.
  Ελληνική Γλώσσα: Η συμβολή της σε βασικές έννοιες τού Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο (Αθήνα: εκδ. Αντ. Σάκκουλα), σ. 575-585.
  Η λειτουργία τής εξειδίκευσης στη γλώσσα. Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Σορβόννη 2001. Paris: L’ Harmattan, σ. 83-86 [από κοινού µε Χρ. Κλαίρη].

  Τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο (15/1/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 955-958 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός τής ημέρας των Τριών Ιεραρχών και τής Ελληνικής Παιδείας (30/1/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1003-1005 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
  Αναγόρευση τού Πρύτανη τού Πανεπιστημίου La Trobe τής Αυστραλίας, καθηγητή κ. Michael J. Osborne σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών (4/2/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1029-1033 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  Επίσημος εορτασμός τής Εθνικής Επετείου τής 25ης Μαρτίου 1821 (25/3/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1203-1205 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ιωάννης Συκουτρής: 100 χρόνια από τη γέννησή του», στο πλαίσιο τού κύκλου «Επιστημονικές προσωπικότητες τού Πανεπιστημίου Αθηνών» (15/4/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1249-1254 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου «Θητεία» στον ομότιμο καθηγητή Λαογραφίας τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μιχάλη Μερακλή (3/6/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1453-1456 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Εκδήλωση για τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση τού αείμνηστου Προέδρου, Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Παναγιώτη Κανελλόπουλου (13/6/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1515-1517 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός τής Εθνικής Επετείου τής 28ης Οκτωβρίου 1940 (29/10/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Γ΄, σ. 1687-1689 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

  Η γλώσσα στην ποίηση τού Ελύτη. Στο Θεοδ. Πυλαρινός (επιμ.): Ο Ελύτης στην Εκπαίδευση: Ζητήµατα Ποιητικής - Διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, σ. 51-60.

  Τι κάνετε; Εδώ, στον αγώνα!... Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 6/1/2002.
  Πανεπιστημιακά νοσοκομεία: Εδώ και τώρα! Το Βήμα: Ρεπορτάζ, σ. Α07, 27/1/2002.
  Ορθοδοξία και ορθολογισμός. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 3/2/2002.
  Πόσο «κλασική» είναι η Αγγλική. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 57, 24/3/2002.
  Η πάλη με τις λέξεις. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 65, 14/4/2002.
  Οι 10 πιο ενοχλητικές χρήσεις τής γλώσσας μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 12/5/2002.
  Οι κλασικές σπουδές στα σχολεία τής Ευρώπης. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 2/6/2002.
  Μάικλ Βέντρις: Ο αρχιτέκτονας που αποκρυπτογράφησε τη γραμμική γραφή Β. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 55, 23/6/2002.
  Οι ελληνικές σπουδές στην Ιαπωνία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 44, 4/8/2002.
  «Για μια παιδεία ουσίας». Από την εκπαίδευση στην καλλιέργεια. ΒΗΜΑGAZINO, σ. 48, 8/9/2002.
  Η δύναμη τής ελληνικής γλώσσας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 73, 15/9/2002.
  Πού βαδίζει το ελληνικό Πανεπιστήμιο; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 58, 13/10/2002.
  Ποιοι, πόσο και πώς γιορτάζουμε τις Εθνικές μας επετείους. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 3/11/2002.
  Το λογοτεχνικό κείμενο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 66, 1/12/2002.
 • 2003

  The Greek language as a basis of intellectual creativity. Στο Classics as a Basis of Creativity, Πρακτικά Συνεδρίου στο Πανεπιστήµιο τού Kyoto, σ. 17-22 [= «Η ελληνική γλώσσα ως βάση της διανοητικής δηµιουργικότητας», Αφιέρωµα στον καθηγητή Κ. Μπέη, Δ΄ τόµ. Αθήνα: Α. Σάκκουλα, σ. 3341-3351].
  Αδαµάντιος Κοραής: Ο πρώτος «γλωσσολόγος» τής Νεοτέρας Ελλάδος. Αφιέρωµα στην καθηγήτρια Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού (υπό έκδ).
  Ελληνική Γλώσσα και ευρωπαϊκή σκέψη. Η γλώσσα ως ταυτότητα τού Έλληνα. Στο Τάσος Αθανασιάδης & Γεράσιµος Ζώρας (επιμ.) Ανθολογία τού Νεοελληνικού Δοκιµίου. Αθήνα: Αλέξανδρος, σ. 571-579.
  Ελληνική Γλώσσα: Εγχειρίδιο διδασκαλίας τής ελληνικής ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας. 3η έκδ., Αθήνα: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη, 456 σελ. [συνεργάστηκαν οι Κ. Αναγνωστοπούλου, Ει. Αργυρούδη, Μ. Κολυβά, Ν. Μήτσης].
  Salience of the Greek language in the European Union melting pot. Στο Th. Couloumbis κ.ά (επιμ.) Greece in the Twentieth Century. London: Frank Cass, σ. 217-222.
  Η γλώσσα στην ποίηση τού Ελύτη. Στο Θεοδ. Πυλαρινός (επιμ.): Ο Ελύτης στην Εκπαίδευση: Ζητήματα Ποιητικής - Διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, σ. 51-60. 

  Επίσημος εορτασμός τής Ημέρας των Τριών Ιεραρχών και τής Ελληνικής Παιδείας (30/1/2003), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Γ΄, σ. 1887-1890 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
  Εορταστική εκδήλωση με θέμα «Φιλοκαλική τριλογία τής Σκιάθου» με την ευκαιρία τής παρουσίασης τού νέου βιβλίου «Ακολουθίαι Αγίων, παρά Γεωργίου Ρήγα (1884-1960), Οικονόμου και Αρχιερατικού Επιτρόπου Σκιάθου, εν αναφορά προς το Λεύκωμα Παπαδιαμάντη (2001) και το Λεύκωμα Μωραϊτίδη. Ο μοναχός Ανδρόνικος (2002)» (2/6/2003), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Γ΄, σ. 2279-2282 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός για την Εθνική Επέτειο τής 25ης Μαρτίου 1821 (25/3/2003), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Γ΄, σ. 2035-2039 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 28ης Οκτωβρίου 1940 (28/10/2003) στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Α΄, σ. 105-107 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

  Το αεροδρόμιο και η προβολή τού πολιτισμού μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 42, 5/1/2003.
  Ετυμολογία: η αλήθεια των λέξεων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 58, 2/2/2003.
  Περισσότερη και καλύτερη διδασκαλία τής γραμματικής. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 62, 9/3/2003.
  Τα ετυμολογικά τού πολέμου. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 63, 6/4/2003.
  Το πανεπιστήμιο ως εστία παιδείας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 47, 4/5/2003.
  Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο μύθος περί τής «αμύθητης περιουσίας» και η εκμετάλλευση τού μύθου. Το άλλο ΒΗΜΑ, σ. C10, 11/5/2003.
  Ανταπάντηση στον κ. Ι. Βαρβιτσιώτη. Το Βήμα: Ρεπορτάζ, σ. Α 44, 25/5/2003.
  Οι άγνωστοι φίλοι τής Ελλάδος. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 51, 1/6/2003.
  Γραφορύπανση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 54, 6/7/2003.
  Αντί απαντήσεως στον κ. Ι. Βαρβιτσιώτη. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 22, 6/7/2003.
  Νεοπαγανισμός: πίσω ολοταχώς! Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 33, 3/8/2003.
  Προς Νεοπαγανιστές. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 41, 24/8/2003.
  Για ένα νέο Λεξικό τής Ακαδημίας Αθηνών. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 48, 21/9/2003.
  Μην πυροβολείτε τους πανεπιστημιακούς! Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 45, 12/10/2003.
  Περισσότερα χρήματα για καλύτερα Πανεπιστήμια. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 47, 2/11/2003.
  Τα «ταμπού» τής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 45, 7/12/2003.
  Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Α΄ Ανατύπωση Β΄ έκδοσης με διορθώσεις, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.032.
 • 2004

  Γραμματική τής Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή Ι2 [4ος τόμος]. Τα ονοματικά στοιχεία (ʼρθρα, Αντωνυμίες, Επίθετα): Η εξειδίκευση τής αναφοράς στον κόσμο τής πραγματικότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 200 σελ. [από κοινού με Χρ. Κλαίρη]
  Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο. (Α΄ Έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 1.280.
  Σταθμοί στην ιστορία τής ελληνικής γλώσσας, 53 σελ. Πάτρα.

  Επίσημος εορτασμός τής ημέρας των Τριών Ιεραρχών και τής Ελληνικής Παιδείας (30/1/2004), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Α΄, σ. 233-236 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 25ης Μαρτίου 1821(24/3/2004), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Α΄, σ. 295-297 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
  Ομιλία κατά την Αναγόρευση τού καθηγητή τής Γλωσσολογίας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο τής Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.) Noam Chomsky σε επίτιμο διδάκτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (21/4/2004), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Α΄, σ. 311-314 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
  Τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου στον ομότιμο καθηγητή τού Τμήματος Νομικής τής Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Κουμάντο (9/6/2004), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Β΄, σ. 25-26 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 28ης Οκτωβρίου 1940 (28/10/2004), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Β΄, σ. 179-180 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

  Ετυμολογικά των Εορτών. Το Βήμα: Νέες Εποχές, 1/1/2004.
  Για μια ποιοτική βίωση τής Ενωμένης Ευρώπης. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 47, 1/2/2004.
  Ντιμπεϊτολογίες ... Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 38, 7/3/2004.
  Μια χαμένη (;) ευκαιρία προβολής τής Αθήνας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 38, 4/4/2004.
  Εθνικός διάλογος για την Παιδεία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 47, 2/5/2004.
  Έκκληση για ενίσχυση των ανθρωπιστικών γραμμάτων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 46, 6/6/2004.
  Το Λεξικό στη διδασκαλία τής γλώσσας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 54, 4/7/2004.
  Όχι και κούπα!... Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 48, 8/8/2004.
  Το «Πιστεύω» ως πρότυπο κατηγορικού λόγου. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 46, 5/9/2004. 
  Και σε μετάφραση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 50, 12/9/2004.
  Να διορίζονται και καθηγητές στο δημοτικό σχολείο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 47, 3/10/2004.
  Η «σημαιο-λογία» των εθνικών μας εορτών. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 7/11/2004.
  Το νόημα τής συναίνεσης στην Παιδεία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 51, 12/12/2004.
 • 2005

  Γραμματική τής Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή. (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα). 1.160 σελ. [από κοινού με Χρ. Κλαίρη σε συνεργασία με Α. Μόζερ – Αικ. Μπακάκου-Ορφανού – Στ. Σκοπετέα] 
  Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Β΄ ανατύπωση Β΄ έκδοσης, εμπλουτισμένη, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.032.

  Typologie de la syntaxe connective en Grec. Στο Chr. Clairis et al (εκδ.): Typologie de la syntaxe connective, 49-54 Presses Universitaires de Rennes (PUR) [από κοινού με Χρ. Κλαίρη] 
  Πρόλογος στο βιβλίο τής Βιολέττας Λέκκα. Η γλώσσα των επιστημονικών κειμένων. (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα).
  Επίσημος εορτασμός τής Ημέρας των Τριών Ιεραρχών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (28/1/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Β΄, σ. 327-329 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 25ης Μαρτίου 1821 (25/3/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Β΄, σ. 445-447 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Τιμητική εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τον ποιητή κ. Νάνο Βαλαωρίτη (18/4/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ’, σ. 11-12 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Αναγόρευση τού Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (8/6/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ΄, σ. 81-83 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Αναγόρευση τής φιλολόγου-συγγραφέα, π. Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού τής Κύπρου και βουλευτή κ. Κλαίρης Αγγελίδου σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (28/6/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ΄, σ. 131-132 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 28ης Οκτωβρίου 1940 (28/10/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ΄, σ. 285-287 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

  Ο «Ανθώνας» τού Ζωφρονά Τορύ ή για μια αισθητική τής γραφής. Πρόλογος στο ʼνθη τού λόγου. (Αθήνα: Κότινος), σελ. α΄-θ΄.
  Πίσω στις «πρώτες έννοιες» των λέξεων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 28, 9/1/2004.
  Το φινλανδικό πρότυπο στην Εκπαίδευση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 43, 6/2/2004.
  Βαβέλ – Βαβύλης – Βαβυλωνία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 50, 3/4/2005.
  Η υπουργός έχει δίκιο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 12, 10/4/2005.
  Η ποίηση τής Μεγάλης Εβδομάδας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 37, 1/5/2005.
  Πού βαδίζει η Ανώτατη Παιδεία μας; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 45, 29/5/2005.
  Ποιος υπονομεύει τα πανεπιστήμια; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 43, 3/7/2005.
  Περί «εκπαιδευτικής φιλανθρωπίας» στα Πανεπιστήμια. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 51, 4/9/2005.
  Κινεζικά πανεπιστήμια. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 51, 2/10/2005.
  Η απαξίωση των Πανεπιστημίων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 67, 6/11/2005.
  Να προστατευθεί θεσμικά το ιστορικό Πανεπιστήμιο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 62, 4/12/2005.
  Ιδιωτικά – μη κρατικά Πανεπιστήμια : Πανάκεια της Ανώτατης Εκπαίδευσης ;Περ. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τεύχ. 4 (Απρίλ.), σ. 81-86.

 • 2006

  Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Α΄ Έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 1.070. 
  Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Γ΄ Ανατύπωση Β΄ έκδοσης με διορθώσεις, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.032.
  Η θάλασσα στη γλώσσα μας. Στον τιμητικό τόμο Αντ. Κουτσελίνη, 3-9 (Αθήνα: εκδ. Παριοσιάνου.) 
  Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. 170 χρόνια Παιδείας (1836-2006). Προβληματισμοί και προοπτικές για την προσφορά των Αρσακείων Σχολείων στην Παιδεία τής χώρας. (Αθήνα: εκδ. Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας). 30 σελ.

  Νίκος Φωκάς. Ομιλία στην τελετή απονομής των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας. Περ. Θέματα Λογοτεχνίας, τεύχ. 31, σ. 187-9.
  Αναγόρευση τού ομότιμου καθηγητή Μεσαιωνικής Φιλολογίας τού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Κριαρά σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών(24/1/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ΄, σ. 415-417 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τής Ημέρας των Τριών Ιεραρχών και τής Ελληνικής Παιδείας (30/1/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ΄, σ. 439-440 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 25ης Μαρτίου 1821 (25/3/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Δ΄, σ. 25-28 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Επίδοση τιμητικού τόμου στον ομότιμο καθηγητή τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Γαλίτη(αναφορά στην προσφορά του στη μετάφραση τής Καινής Διαθήκης) (30/5/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Δ΄, σ. 299-302 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Αναφορά στην προσφορά του Κώστα Γεωργουσόπουλου στη γλώσσα μας κατά την Αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Θεατρικών Σπουδών τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (19/6/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Δ΄, σ. 407-410 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Αναγόρευση τού καθηγητή Κοινωνιογλωσσολογίας και Ιστορίας τής Ελληνικής Διασποράς και Διευθυντή τού Εθνικού Κέντρου Ελληνικών Μελετών και Έρευνας στο Πανεπιστήμιο La Trobe Μελβούρνης τής Αυστραλίας. Αναστασίου Τάμη σε επίτιμο διδάκτορα τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών (23/6/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Δ΄, σ. 443-445 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

  Η ελληνική πρόταση πολιτισμού. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 57, 7/5/2006. 
  Ερήμην τού βιβλίου και των βιβλιοθηκών; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 51, 8/1/2006.
  Η εναλλακτική πρόταση για τη σωτηρία των γλωσσών. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 22/1/2006.
  Διάλογος για τα Πανεπιστήμια. Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίλυση προβλήματος ή πυροτέχνημα; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 55, 29/1/2006.
  Να αλλάξει η διδασκαλία τής γλώσσας στο σχολείο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 61, 5/3/2006.
  Η αθέατη όψη των βουλευτών μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 53, 2/4/2006..
  Ας αρχίσει διάλογος για τις σωστές, μολονότι άτολμες, διορθωτικές παρεμβάσεις. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 61, 25/6/2006.
  Η γλώσσα ως πρόσβαση στον πολιτισμό. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 57, 2/7/2006.
  Μια χώρα πολύτιμης εμπειρίας. Το Βήμα, σ. 19, 3/9/2006.
  Ελληνικός πολιτισμός: υπόθεση όλων μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 53, 3/9/2006.
  Η μετάφραση ως υπέρβαση τού γλωσσικού φράγματος. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 52, 1/10/2006.
  Πώς μπορούν να αρθούν τα αδιέξοδα στην Παιδεία. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 53, 5/11/2006.
  Οι δεινώς αναξιοπαθούντες… Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 60, 10/12/2006.
  Όχι μόνο Αγγλικά. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 34, 31/12/2006. 
  Να σπάσει ο φαύλος κύκλος στην Τηλεόραση. Περ. Ραδιοτηλεόραση, τεύχ. 1920, 2-8 Δεκ., σ.20-23.
  Συνέντευξη στο Περ. Επίκαιρα (Αιτωλοακαρνανίας), τεύχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος), σ. 32 – 37.
 • 2007

  Συνοπτική Γραμματική τής Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή. (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα), 445 σελ. [από κοινού με Χρ. Κλαίρη].
  Χριστιανική και Ελληνική πνευματικότητα. (Αθήνα: Εκδ. Ακρίτα. Σειρά: Ορθόδοξη Μαρτυρία αρ. 96.), σ. 157
  Αδαμάντιος Κοραής: Ο πρώτος «γλωσσολόγος» τής Νεοτέρας Ελλάδος. Στο Γλωσσικός Περίπλους, Μελέτες αφιερωμένες στη Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού (Αθήνα: Εκδ. Καρδαμίτσα), 245-256.
  Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή Γραμματική τής Νέας Ελληνικής [από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη] Πρακτικά 3ης Συνάντησης Εργασίας
  Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 9-10 Απριλίου 2005. Έκδοση σε CD-ROM.
  Γλωσσολογική προσέγγιση τού λόγου. Ομιλία στο Αιγινίτειο Νοσοκομείο. 15 Δεκεμβρίου 2007. [προς έκδοση]

  Το αφελές πρόσχημα τού ανταγωνισμού. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 52, 21/1/2007.
  Γλωσσική διδασκαλία μέσα από τις ρίζες των λέξεων. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 62, 4/3/2007.
  Ο γλωσσικός μας πολιτισμός. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 55, 1/4/2007.
  Πανεπιστήμια ή Επαγγελματικές Σχολές; Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 61, 6/5/2007.
  Για μια «επανάσταση» στην Εκπαίδευση. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 60, 10/6/2007.
  Μη πυροβολείτε τους Πρυτάνεις… Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 60, 1/7/2007.
  Μάθε, παιδί μου, Ελληνικά… Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 40, 12/8/2007.
  Αν μιλάμε για μεταρρύθμιση… Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 68, 9/9/2007.
  Η ελληνική γλώσσα στην Αμερική. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 61, 7/10/2007.
  Και όμως υπάρχει δίψα για μάθηση. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 66, 11/11/2007.
  Προς μία αναγέννηση των ΑΕΙ ή μια ουτοπία; Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 64, 2/12/2007.

  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου
  10 Μαθήματα Γλωσσολογίας με βάση την ελληνική γλώσσα
  Τίτλοι μαθημάτων :
  Ο κόσμος μας είναι η γλώσσα μας (Wittgenstein) 
  Η γραμματικοσυντακτική οργάνωση των γλωσσικών πληροφοριών 
  Κοινωνία και επι-κοινωνία 
  Βασικές έννοιες προσέγγισης τής γλώσσας
  Ο κόσμος μας είναι τα κείμενά μας (R. Barthes)
  Πώς γράφεται η Γραμματική μιας γλώσσας
  Πώς γράφεται το Λεξικό μιας γλώσσας 
  Πώς πρέπει να διδάσκεται η γλώσσα στο σχολείο σήμερα ;
  Γλώσσα και Λογοτεχνία 
  «Ομιλούμε Ελληνικά;»

  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου
  5 Μαθήματα με θέμαΕισαγωγή στον πολιτισμό τής γραφής. Γραπτός λόγος –  Συστήματα γραφής – Το πρόβλημα τής ορθής γραφής
  Τίτλοι μαθημάτων :
  Προφορικός και γραπτός λόγος
  Τα συστήματα γραφής τής ελληνικής γλώσσας  
  Το πρόβλημα τής ορθής γραφής
  Γραφή και προφορά
  Η γραπτή απεικόνιση των λέξεων ως έκφραση τού πολιτισμού τής γλώσσας
 • 2008


  Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 
  (Γ΄ έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας),  σ. 2.032. 
  Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο. (Β΄ έκδοση (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), 1.263 σελ.
  Ορθογραφικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 1.104.
  Η ελληνική γλώσσα ως όχημα διάδοσης τής χριστιανικής διδασκαλίας. Ομιλία στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, Μαΐου 2008. Δημοσιεύθηκε στο Περ. «Διάλογοι καταλλαγής», αρ. φύλλ. 89, Απρ.-Μάιος- Ιούν. 2008.
  Η ελληνική γλώσσα στη διάδοση τής χριστιανικής πίστεως. Ομιλία στο Συνέδριο «Ιατρικές ημέρες Νάξου», Νάξος, 29-31 Αυγούστου.[Επεξεργασμένη και επηυξημένη μορφή τής Ομιλίας στην Ορθ. Ακαδημία Κρήτης]
  Diachronie et synchronie dynamique. Εναρκτήρια ομιλία στη Συνάντηση τής Société internationale de linguistique fonctionnelle «André Martinet, Linguiste», για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, Παρίσι, 9-12 Ιουλίου. 
  Πρόλογος στο βιβλίο τής Ιωάννας Αντωνίου-Κρητικού Επικοινωνώ στα Ελληνικά. Εννοιολογικό λεξικό χειρονομιών και εκφράσεων. (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα).
  Ηχοκαρδιογραφία ή ηχωκαρδιογραφία; Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 2008. τ.49, τεύχ. 3, σ. 203. 
  Χρειάζεται η ιστορική ορθογραφία; Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 46, 6/1/2008.
  Ο τρώσας και ιάσεται. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 57, 3/2/2008.
  Η φωνή των εφήβων. Το Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 55, 10/2/2008.
  Η πρόκληση τής γλώσσας. Το Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 66, 30/3/2008.
  Ονομάτων επίσκεψις. Το Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 56, 20/4/2008.
  Η μαγεία τής Γραμματικής. Το Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 51, 4/5/2008.
  Οι «κρυφές αλήθειες» τής Εκπαίδευσής μαςΤο Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 86, 20/7/2008.
  Γλωσσικές παραχαράξεις. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ.16, 3/8/2008.
  Μια πρόταση για νέο σύστημα επιλογής. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 18, 31/8/2008. 
  Το Πανεπιστήμιο ως στυλοβάτης τής Κοινωνίας. Ομιλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε Ημερίδα με θέμα «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία».
  «Ζώνη πολιτισμού» στα Σχολεία. Το Βήμα, 5/10/2008.
  Τα ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό. Το Βήμα, 2/11/2008.
  Τα χρόνια που σφράγισαν τη γλώσσα μας. Το Βήμα, 7/12/2008.

  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας
  Σταθμοί στην Ιστορία τής Ελληνικής Γλώσσας
  (Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2008)
  Τίτλοι μαθημάτων : 
  Η καταγωγή τής Ελληνικής γλώσσας
  Αρχαία Ελληνική γλώσσα
  Αλεξανδρινή Κοινή:  Η δημιουργία τής Νέας Ελληνικής
  Το γλωσσικό ζήτημα
  Η Νέα Ελληνική γλώσσα

 • 2009

  Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Β΄ έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 1.380.
  Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ιστορία των λέξεων. (Α΄ Έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 1.720.
  «Diachronie et Synchronie dynamique» στο περ. La Linguistique 45 (2009), fasc.1, 21-35 [Aφιέρωμα στον André Martinet].
  Ομιλία κατά την πανηγυρική έναρξη τής διαδικασίας τού Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Ζάππειο, 11 Μαρτίου.
  Η συμβολή τής ελληνικής γλώσσας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τριπόλεως, 4 Μαΐου.

  Θεοδόση Τάσιου: Γλωσσικά Πάρεργα. Ομιλία στην τιμητική εκδήλωση που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τα 80 χρόνια τού καθηγητή Θ. Π. Τάσιου. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 12 Ιουνίου.

  Ποιοι εκμεταλλεύονται την ασφάλεια τού ασύλου. Το Βήμα: 4/1/2009.
  Το «Κέντρο Ελληνικών Σπουδών» τού Harvard. Το Βήμα: 1/2/2009.
  Τέσσερεις προσεγγίσεις για τον διάλογο στην Παιδεία. Το Βήμα: 1/3/2009.
  Σκέψεις για μια σύγχρονη σχολική παιδεία στη χώρα μας. Το Βήμα: Βήμα Ιδεών. Μάρτιος 2009.
  Αρσάκεια δίγλωσσα σχολεία στα Βαλκάνια. Το Βήμα: 5/4/2009.
  Εκπαίδευση: Όλοι προ των ευθυνών μας. Το Βήμα: 3/5/2009.
  Τα εννιά κακά τής Παιδείας μας. Το Βήμα: 5/7/2009.
  Αξιολόγηση και ποιότητα Εκπαίδευσης. Το Βήμα: 27/8/2009.
  Λεξιλογικοί «Νόστοι». Το Βήμα: 13/9/2009.
  Τι έδειξε ο εθνικός διάλογος. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία: 27/9/2009.
  Ο πολιτικός μας λόγος. Το Βήμα: 4/10/2009.
  Θα τολμήσει η νέα Κυβέρνηση; Το Βήμα: 1/11/2009
  Εκπαιδευτική παθογένεια. Το Βήμα: 6/12/2009.
  Προτάσεις τού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. ʼ. Διαμαντοπούλου. 20/11/2009.
  Εκπαιδευτική παθογένεια. Το Βήμα: 6/12/2009.

  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου

  Η γλώσσα στην ποίηση τού
   Οδυσσέα Ελύτη
  Μάθημα στο πλαίσιο σειράς 10 μαθημάτων για τη νεοελληνική ποίηση από πανεπιστημιακούς καθηγητές με τίτλο «Οδυσσέας Ελύτης : Η ποίηση, η γλώσσα, η τέχνη του», Στοά τού Βιβλίου, 13 Οκτωβρίου 2009

  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας
  Η διδασκαλία τής γλώσσας στο Σχολείο. Θεωρία, μέθοδος, βιβλία, προβλήματα, παραδείγματα  (Οκτώβριος - Νοέμβριος  2009)
  Τίτλοι μαθημάτων:
  Εισαγωγή στη διδασκαλία τής γλώσσας στο σχολείο
  Επικοινωνιακή μέθοδος
  Χρειάζεται η διδασκαλία τής γραμματικής και τού συντακτικού στο σχολείο;
  Τα βιβλία διδασκαλίας τής γλώσσας
  α βιβλία διδασκαλίας τής γλώσσας

 • 2010

  Σκέψεις εις μνήμην Χρήστου Λαμπράκη. Το Βήμα: 3/1/2010.
  Η ετυμολογία στην εκμάθηση τής γλώσσας. Το Βήμα: 7/2/2010.
  Από την «Ελλάδα-σύμβολο» στο FOCUS! Το Βήμα, Νέες Εποχές: 7/3/2010.
  Μια εκπαιδευτική τραγωδία. Το Βήμα: 3/4/2010.
  Μια «αποκοτιά» εν γνώσει. Το Βήμα: 2/5/2010.
  Για τον πολιτισμό ούτε λέξη. Το Βήμα: 13/6/2010.
  Linguistic Identity and Language Learning: Greek as a case study. Στον τόμο ΦΙΛΑΘΗΝΑΙΟΣ (PHILATHENAIOS) Studies in honor of Michael Osborne. (Αθήνα: Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία), σελ. 349-354.
  Διαχρονία και δυναμική συγχρονία: Αφιέρωμα στον Andre Martinet. Ηλεκτρον. περ. Γλωσσολογία/Glossologia 18 (2010), 1 - 9  (http://glossologia.phil.uoa.gr).
  Π.Β.Πάσχος: "Ο γιγάντειος κεγχριαίος". Στο "Μονοπάτια στο άλσος θεολογίας και λογοτεχνίας" [Αφιέρωμα στον καθηγητή Π.Β. Πάσχο] (Αθήνα : εκδόσεις Αρμός), σ.11-16

 • 2012

  Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 1.380 σελ. [Γ΄ έκδοση].
  Ancient Greek Dialects. Ancient Macedonian: a case of study. Ομιλία στην Αυστραλία, Νοεμβρίου.
  Maintaining the language of origin in an immigrant environment. The case of Greek. Ομιλία στην Αυστραλία, Νοεμβρίου.
  Πώς μαθαίνουμε, πώς μελετούμε και πώς διδάσκουμε τη γλώσσα μας. Ομιλία στον Δήμο Κηφισιάς, 10 Δεκεμβρίου.
  Το λογισμικό τής γλώσσας: από τη λέξη στο κείμενο. Ομιλία στην Ένωση Φιλολόγων «Στασίνος», Κύπρος, 13 Δεκεμβρίου.

  Μην πυροβολείτε τα πανεπιστήμια. Το Βήμα, 22/4/2012.
  Έγερση ανύπαρκτων προβλημάτων. Το Βήμα, 22/7/2012.
  Διορθώσεις ή νέος Νόμος για τα ΑΕΙ; Το Βήμα, 12/8/2012.
  Προς «τηλεοπτική τουρκοκρατία»; Το Βήμα, 30/9/2012.
  Η Ελληνική πάλι στο προσκήνιο. Το Βήμα, 30/12/2012.

  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας 
  Αρχαία και Νέα Ελληνική: η συνέχεια τής γλώσσας μας. Τι διατηρείται - τι άλλαξε.  (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012)
  Τίτλοι μαθημάτων:
  Εισαγωγή: Συγκριτική προσέγγιση – η έννοια τής συνέχειας.
  Προφορά τής Ελληνικής: Φωνηεντισμός – Συμφωνισμός – Τονισμός.
  Γραμματική δομή: Το όνομα και το ρήμα τής Ελληνικής. 
  Συντακτική δομή: Η σύνταξη ονομάτων και ρημάτων τής Ελληνικής. Νέοι ρόλοι – σύνδεσμοι και προθέσεις.
  Λεξιλόγιο: Επιβίωση – Αναβίωση – Δανεισμός – «Καθαρισμός». 

  Όψεις τής γλώσσας. Το παράδειγμα τής Ελληνικής: Εισαγωγή
  Μάθημα  στο πλαίσιο σειράς 10 μαθημάτων από πανεπιστημιακούς καθηγητές με τίτλο «Όψεις της γλώσσας. Το παράδειγμα τής Ελληνικής», Στοά τού Βιβλίου, 8 Οκτωβρίου 2012

 • 2013

  Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), 1.321 σελ. [Γ΄ έκδοση].
  Language communication: how verbs make sense. Από τον λόγο στην ομιλία. Ομιλία στο King’s College, Λονδίνο, 4 Μαρτίου.
  Γλώσσα και Παιδεία. Ομιλία Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων, 3 Απριλίου.
  Το λογισμικό τής γλώσσας ως έκφραση τής σκέψης. Ομιλία στην Εστία Επιστημών Πάτρας, 26 Απριλίου.
  Η διαχρονική εξέλιξη και οικουμενικότητα τής ελληνικής γλώσσας. Ομιλία στη Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου, Βαβαρική Ακαδημία, 10 Οκτωβρίου.
  Η κατάκτηση τής παιδείας μέσα από δύο γλώσσες. Ομιλία στο Λουδοβίκειο Μαξιμιλιανό Πανεπιστήμιο Μονάχου, 11 Οκτωβρίου.
  Η γλωσσική πολυμορφία στην Ενωμένη Ευρώπη. Ομιλία στην Ημερίδα τής Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπίας στην Ελλάδα «Γλώσσα, πολυγλωσσία, πολυπολιτισμικότητα», 20 Νοεμβρίου.
  Γλωσσολογία και διδασκαλία τής γλώσσας. Εναρκτήρια ομιλία στο 33ο Διεθνές Συνέδριο Λειτουργικής Γλωσσολογίας στην Κέρκυρα. Πρακτικά Συνεδρίου: Traduction - Changement en Syntax - La personne, Γ. Μπαμπινιώτης: Γλωσσολογία και Διδασκαλία τής γλώσσας στο Traduction - Changement en Syntax - La personne, Approches fonctionnalistes (ed. Maria Tsigou - Denis Costaouec), σελ. 25-44.

  Βήματα μπροστά για το Λύκειο και τις εξετάσεις. Το Βήμα, 25/8/2013.
  Αλφαβητάρια και Αναγνωστικά. Το Βήμα, 15/9/2013.
  Ελληνικός Πολιτισμός χωρίς Ίδρυμα Πολιτισμού; Το Βήμα, 3/11/2013.
  Νους και γλώσσα. Το Βήμα, 1/12/2013.

  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας
  Ο κόσµος τής γλώσσας. Οι δρόµοι για την αποκάλυψή του
  Τίτλοι μαθημάτων :
  «Η γλώσσα μου είναι ο κόσμος μου»: κόσμος – νους – γλώσσα (21 Ιανουαρίου 2013)
  (Τέχνη) Γραμματική: Η πρώτη ανάλυση τής γλώσσας σε μέρη τού λόγου και στις σχέσεις μεταξύ των όρων τής πρότασης (28 Ιανουαρίου 2013)
  Λεξιλόγιο – Γραμματική – Σύνταξη: Το «λογισμικό» τής γλώσσας. (4 Φεβρουαρίου 2013)
  Παραδοσιακή/Σχολική Γραμματική – Στρουκτουραλισμός (Saussure – Bloomfield) – Γενετική-Μετασχηματιστική Γραμματική (Chomsky) – Επικοινωνιακή Γραμματική (11 Φεβρουαρίου 2013)
  Από τις λέξεις στο κείμενο: παραγωγή/πρόσληψη των κειμένων τής γλώσσας (18 Φεβρουαρίου 2013)

 • 2014

  Λεξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής. Γλωσσικός σύμβουλος (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε.) σελ. 1.000 + έγχρωμο Ένθετο Παράρτημα 68 σελ.
  Ο μπαμπούλας PISA. Το Βήμα, 4/1/2014.
  Μητρικής γλώσσης εγκώμιον. Το Βήμα, 2/2/2014.
  Υπάρχει ιδανικός ομιλητής τής γλώσσας; Το Βήμα, 2/3/2014.|
  Αγωγή προφορικού λόγου. To Βήμα, 6/4/2014.
  Ιατρική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Medical Hummanities
  Χαιρετισμός -ως Πρόεδρος τής Οργανωτικής Επιτροπής των Διαλόγων των Αθηνών- στην έναρξη των εργασιών τής Ημερίδας των Διαλόγων των Αθηνών, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών τού Ιδρύματος Ωνάση, 26 Φεβρουαρίου 2014
  Αγώνες σώματος και πνεύματος (Αθλητισμός, Θέατρο, Μουσική, Λογοτεχνία, Σύγχρονοι Μαραθώνιοι)
  Χαιρετισμός -ως Πρόεδρος τής Οργανωτικής Επιτροπής των Διαλόγων των Αθηνών- στην έναρξη των εργασιών τής Ημερίδας των Διαλόγων των Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κτήριο Κ. Παλαμάς), 28 Μαρτίου 2014
  Το ρήμα ως επίκεντρο τής γλωσσικής επικοινωνίας. Ομιλία / Σεμινάριο, Βασιλεία, 9 Μαΐου 2014
  Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές και εφαρμογές στην εκπαίδευση. Εναρκτήρια Ομιλία στην Ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, με τίτλο «Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές και εφαρμογές στην εκπαίδευση» [“Digital Humanities and Applications in Education”], Στοά τού Βιβλίου, 18 Οκτωβρίου 2014
  Η γλώσσα στην ποίηση τού Κώστα Μόντη "Ο γλωσσικός και μεταγλωσσικός Κώστας Μόντης". Ομιλία σε εκδήλωση αφιερωμένη στον ποιητή Κώστα Μόντη, Κύπρος, 26 Νοεμβρίου 2014
  RE-THINK THE PAST
  Χαιρετισμός -ως Πρόεδρος τής Οργανωτικής Επιτροπής των Διαλόγων των Αθηνών- στην έναρξη των εργασιών τής Ημερίδας των Διαλόγων των Αθηνών, Ρώμη, 1 Δεκεμβρίου 2014

  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα για τη γλώσσα                                               
  Δυσκολίες και λάθη στη χρήση τής Ελληνικής
  Τίτλοι μαθημάτων : 
  Το πρόβλημα των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής γλώσσας μας: Αίτια, είδη, αντιμετώπιση (8 Δεκεμβρίου 2014)
  Δυσκολίες και λάθη στην προφορά (φωνητικό επίπεδο) (11 Δεκεμβρίου 2014)
  Δυσκολίες και λάθη στους γραμματικούς τύπους (μορφολογικό επίπεδο) (15 Δεκεμβρίου 2014)
  Δυσκολίες και λάθη στη σύνταξη των λέξεων (συντακτικό επίπεδο) (18 Δεκεμβρίου 2014) 
  Δυσκολίες και λάθη στην ορθογραφία (ιστορική / ετυμολογική – σχολική / συνήθη ορθογραφία) (22 Δεκεμβρίου 2014)

 • 2015

  «Τα Πεντάλεπτα τής γλώσσας» τού καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη
  Επιστημονική ευθύνη, επιμέλεια και εκφώνηση ραδιοφωνικών εκπομπών για τη γλώσσα που μεταδίδονται καθημερινά από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ fm. Η μετάδοση των εκπομπών ξεκίνησε το 2015 και είχε διάρκεια 3 περίπου χρόνια.
  «Οι λέξεις φταίνε» με τον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη
  Επιστημονική ευθύνη, επιμέλεια και παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών για τη γλώσσα με παρουσιάστρια τη Βίκυ Φλέσσα. Η προβολή  των εκπομπών ξεκίνησε στη ΝΕΡΙΤ από την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015 και είχε διάρκεια 5 μήνες.
  Το ρήμα ως επίκεντρο τής γλωσσικής επικοινωνίας, Ομιλία στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο τού Δήμου Αγίας Παρασκευής, 10 Φεβρουαρίου
  Η διδακτική των ξένων γλωσσών στον σύγχρονο κόσμο
  Χαιρετισμός στην επιμορφωτική Διημερίδα για τις ξένες γλώσσες που διοργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Στοά Βιβλίου, 13 Φεβρουαρίου 2015, Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, 14 Φεβρουαρίου 2015
  Διδακτικές προτάσεις Θετικών Επιστημών με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
  Χαιρετισμός στην επιμορφωτική Ημερίδα για τις θετικές επιστήμες που διοργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, 7 Μαρτίου 2015
  Η Γλώσσα στην Εκπαίδευση, Ομιλία στην επιμορφωτική Ημερίδα που διοργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τίτλο «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο – Αναπτύσσοντας τη δημιουργική και την κριτική ικανότητα των μαθητών», Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης, 14 Μαρτίου 2015
  Γλώσσα, ταυτότητα, ποιότητα, δυσκολίες και λάθηΟμιλία/Μάθημα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Ιεράς Μητρόπολης Κερκύρας, Κέρκυρα, 27 Απριλίου 2015
  Κόσμος – Νους – Γλώσσα
  Συζήτηση  με τον Πρόεδρο (τότε) τής Ακαδημίας Αθηνών καθηγητή κ. Δημήτρη Νανόπουλο σε εκδήλωση  που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Frederick τής Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick, 11 Μαΐου 2015
  Ελληνική γλώσσα : παρελθόν-παρόν-μέλλον, Ομιλία στους εκπαιδευτικούς και τους Έλληνες ομογενείς τής Κωνσταντινούπολης,   Σισμανόγλειο Μέγαρο τής Κωνσταντινούπολης, 28 Μαίου 2015.
  [Κατά την επίσκεψη στην Κωσνταντινούπολη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χειροθέτησε τον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη  στο οφφίκιο τού Άρχοντος Διδασκάλου τού Γένους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή τής Πεντηκοστής, 31 Μαΐου 2015, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τού Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, μετά την Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό τής Γονυκλισίας.]
  Κόσμος – Νους – Γλώσσα, Ομιλία στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών τού Δήμου Βούλας, 18 Οκτωβρίου 2015
  Ο ρόλος των γονέων στη γλωσσική συγκρότηση των παιδιών τουςΟμιλία στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, 14 Νοεμβρίου 2015
  Κόσμος – Νους – Γλώσσα, Ομιλία στο 21ο Κοινό Συνέδριο τής Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και τής Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, Ιωάννινα, 19 Νοεμβρίου 2015 
  Ο ρόλος των γονέων στη γλωσσική συγκρότηση των παιδιών τουςΟμιλία στα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων, 20 Νοεμβρίου 2015
  Κόσμος – Νους – Γλώσσα, Ομιλία στο πλαίσιο τού 18ου Θεματικού Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής : «Καρδιακή ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσος» που διοργάνωσε η Πανεπιστημιακή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι, ΓΝΑ, 27 Νοεμβρίου 2015
  Ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μουΟμιλία στην τελετή εγκαινίων τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Χριστόδουλος Γαλατόπουλος» τής Πάφου, Πάφος Κύπρου, 4 Δεκεμβρίου 2015

  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα για τη γλώσσα
  Οι λέξεις τής Ελληνικής
  Τίτλοι μαθημάτων :
  Πηγές προέλευσης τού λεξιλογίου τής ελληνικής γλώσσας (7 Δεκεμβρίου)
  Οι ξένες λέξεις στην Ελληνική (10 Δεκεμβρίου)
  Δυσκολίες και λάθη στο λεξιλόγιο (14 Δεκεμβρίου)
  Το «συνεχές» τού λεξιλογίου (συνώνυμα – συγγενή – συναφή – αντώνυμα) (17 Δεκεμβρίου)
  Σημασία – Ετυμολογία – Ορθογραφία (21 Δεκεμβρίου)

  Ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μου.
   
  Ομιλία σε εκδήλωση τής Αδελφότητας Οφφικιάλων «Παναγία η Παμμακάριστος» τού Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2015. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε με την ιδιότητα τού καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη ως Άρχοντα Διδάσκαλου τού Γένους.

 • 2016

  Συνεχίζονται οι εγγραφές και η μετάδοση για τις καθημερινές εκπομπές για τη γλώσσα από το ραδιόφωνο τού Σταθμού ΒΗΜΑ fm
  Κόσμος – Νους – Γλώσσα,Ομιλία στο Σώμα Ομοτίμων καθηγητών τού  Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αίθουσα Δρακόπουλου), 11 Ιανουαρίου 2016
  Εναρκτήρια Ομιλία στην Ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, με τίτλο «Η έννοια τού ήρωα στην αρχαιότητα και η διαχρονική της εξέλιξη. Ένα σημαντικό παιδευτικό εργαλείο», Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης, 23 Ιανουαρίου 2016
  Η δύναμη τής ελληνικής ως μητρικής γλώσσαςΟμιλία στη Βουλή των Αντιπροσώπων τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2016
  Ελληνική γλώσσα. Συνέχεια – οικουμενικότητα – καλλιέργειαΟμιλία στο Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής που διοργάνωσε η Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική τού Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016
  Μνήμη Αντώνη Σαμαράκη : Οι απόψεις του για τη γλώσσαΟμιλία σε επιστημονικό Συνέδριο στη μνήμη τού Αντώνη Σαμαράκη, Κέρκυρα, 2 Απριλίου 2016
  Μονογλωσσία έναντι γλωσσικής πολυμορφίας: η σημασία τής μητρικής γλώσσας, Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια Σχολεία) και εντάσσεται στην ετήσια σειρά εκδηλώσεων “Events Series 2016” τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard (Παράρτημα Ελλάδος στο Ναύπλιο) με θέμα «Παγκοσμιοποίηση και τοπικά ιδιώματα: πολιτισμικές και θεσμικές αλληλεπιδράσεις», Ναύπλιο (Αίθουσα τού Βουλευτικού), 20 Απριλίου 2016
  Το «λογισμικό τής γλώσσας» σε σχέση με το «λογισμικό τής νόησης»
  Μάθημα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου, στο πλαίσιο σειράς μαθημάτων από πανεπιστημιακούς καθηγητές με τίτλο «6 Μαθήματα για τις γλωσσικές λειτουργίες, τις διαταραχές και τις αποκλίσεις», Στοά τού Βιβλίου, 17 Μαΐου 2016 
  Ελληνική γλώσσα : Οδηγός τής δυτικής σκέψης (Greek Language : Driver of Western Thought),Ομιλία στο Πανεπιστήμιο Tsingua τής Κίνας, Tsingua University, 25 Σεπτεμβρίου 2016   
  Ο ρόλος τού σχολείου, των δασκάλων και των γονέων στην κατάκτηση τής μητρικής γλώσσαςΟμιλία στη Χαλκίδα, 17 Οκτωβρίου 2016

  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Βασικά Μαθήματα για την ελληνική γλώσσα
  Προέλευση ελληνικής γλώσσας  (21 Νοεμβρίου)
  Ιστορική, διαχρονική και συγχρονική θεώρηση τής Ελληνικής (28 Νοεµβρίου)
  «Τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονα» των λέξεων τής Ελληνικής (5 Δεκεµβρίου)
  Προφορά, γραφή και ορθογραφία τής Ελληνικής (12 Δεκεµβρίου)
  «Το πρώτον βιβλίον εκάστου έθνους είναι της γλώσσης του το λεξικόν»: Λεξικογραφική αποτύπωση τής Ελληνικής  (19 Δεκεµβρίου)

  Κωνσταντίνος Δημόπουλος, 1997-2000, Ομιλία για τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο κατά την εκδήλωση στη μνήμη του που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 13 Δεκεμβρίου 2016

 • 2017


  Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για Όλους
  (α΄έκδοση, έγχρωμη) (Αθήνα:ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ), σελ.  480

  Οι πικρές αλήθειες τής γλώσσας μου,
  εκδ.Μεταίχμιο

  Συνεχίζονται οι καθημερινές εκπομπές από το ραδιόφωνο τού Σταθμού ΒΗΜΑ fm

  Τα παιδιά και τα εγγόνια των λέξεων τής γλώσσας μας. Η δύναμη τής ελληνικής γλώσσας, Ομιλία κατά τη βράβευση από τον Πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νικόλαο Αναστασιάδη με το Βραβείο τού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης». Στην ίδια εκδήλωση έγινε παρουσίαση τού νέου Λεξικού των Παραγώγων και Συνθέτων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Λευκωσία (Πύλη Αμμοχώστου), 31 Ιανουαρίου 2017
  Η γλώσσα στον δημοσιογραφικό λόγοΟμιλία κατά τη βράβευση από τον Πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νικόλαο Αναστασιάδη σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, Λευκωσία, 1η Φεβρουαρίου 2017
  Η σημασία τής προσχολικής εκπαίδευσης για την κατάκτηση τής γλώσσαςΟμιλία στην επιμορφωτική Ημερίδα που διοργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για την Προσχολική Αγωγή με τίτλο «Προτάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο. Καλλιεργώντας τη δημιουργική και την κριτική ικανότητα», Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, 18 Φεβρουαρίου 2017
  Σκέψεις/Προτάσεις για την Εκπαίδευση και την ΠαιδείαΟμιλία/Παρουσίαση Προτάσεων στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τής Βουλής, Βουλή των Ελλήνων, 22 Φεβρουαρίου 2017
  Λεξικό των Παραγώγων και Συνθέτων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας
  Παρουσίαση τού νέου Λεξικού από την εκπομπή τής Βίκυς Φλέσσα στην ΕΡΤ, 24 Φεβρουαρίου 2017
  Η διαχρονική διάσταση τής ελληνικής γλώσσας, Εναρκτήρια Ομιλία στην Επιμορφωτική Ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου  Χάρβαρντ με τίτλο «Από τον Όμηρο στη Νέα Ελληνική : διαχρονικές προσεγγίσεις στην ελληνική γλώσσα», Στοά τού Βιβλίου, 11 Μαρτίου  2017
  Σκέψεις / Προτάσεις για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής ΓλώσσαςΟμιλία/ Παρουσίαση Πρότασης στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού τής Διασποράς τής Βουλής, Αίθουσα Γερουσίας τής Βουλής, 16 Μαρτίου 2017
  Η δύναμη τής ελληνικής γλώσσας, Ομιλία στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, 19 Μαρτίου 2017
  Η δύναμη τής ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα ως εθνικό κεφάλαιοΟμιλία κατά την τελετή αναγόρευσης τού καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη σε επίτιμο διδάκτορα τού Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 22 Μαρτίου 2017
  Λέμε την αλήθεια στην εξουσία, Ομιλία στην παρουσίαση τού εκπαιδευτικού προγράμματος τού Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Μουσείο Ακρόπολης, 24 Απριλίου 2017
  Συζήτηση με τον δημοσιογράφο Γιάννη Μπασκόζο
  Συζήτηση μεταξύ τους και με το κοινό για θέματα γλώσσας και παιδείας, Βιβλιοπωλείο Ευριπίδης στην Κηφισιά, 26 Απριλίου 2017
  Address to the 2hd Model of United Nations Conference in Patras
  Model of United Nations, Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, 28 Απριλίου 2017
  Δυσκολίες και λάθη στη χρήση τής Ελληνικής, Σεμινάριο στου δημοσιογράφους τού Alpha, Αθήνα, 3-4 Μαΐου  2017
  Η γλωσσική κατάρτιση τού επιστήμονα, Ομιλία κατά την αναγόρευση του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη σε επίτιμο διδάκτορα τού Πανεπιστημίου Frederick, Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία,  17 Οκτωβρίου 2017
  Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους, Παρουσίαση τού νέου έργου Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους, Στοά τού Βιβλίου, 23 Οκτωβρίου 2017
  Σύγχρονη Γραμματική για όλους» τού καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη. Η κατάκτηση τής μητρικής γλώσσαςΣεμινάρια (Συνεργασία τού Πανεπιστημίου Frederick  Κύπρου με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου) στη Λευκωσία και στη Λεμεσό (ομάδες 35-40 φιλολόγων)
  13 και 15 Νοεμβρίου 2017 (Λευκωσία), 16 και 17 Νοεμβρίου 2017 (Λεμεσός)
  Η διαχρονική διάσταση τής ελληνικής γλώσσας, Ομιλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 14 Νοεμβρίου 2017
  Η κατάκτηση τής μητρικής γλώσσας με αναφορά στο πρόσφατο έργο μου «Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους», Ομιλία/Σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Φιλολογίας), Καλαμάτα, 22 Νοεμβρίου 2017
  "Η στάση τής Φιλοσοφικής Σχολής στο ζήτημα τής γλώσσας. Η Σχολή τού Γ. Χατζιδάκι"Ομιλία για τα 180 χρόνια τής Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1η Δεκεμβρίου 2017
  Οι πικρές αλήθειες τής γλώσσας μου
  Παρουσίαση τού ομώνυμου βιβλίου, Αθήνα (Public) 4 Δεκεμβρίου, Κηφισιά (Βιβλιοπωλείο Ευριπίδης) 7 Δεκεμβρίου, Ναύπλιο (Φουγάρο) 10 Δεκεμβρίου 2017

 • 2018

  Πρόταση διδασκαλίας τής γραμματικής και τής σύνταξης στο σχολείοΕπιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των Αρσακείων Σχολείων Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης, 13 Ιανουαρίου 2018
  Πρόταση διδασκαλίας τής γραμματικής και τής σύνταξης στο σχολείο, Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς τής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Αρσακείων Σχολείων, Στοά τού Βιβλίου, 20 Ιανουαρίου 2018
  Σταθμοί στην  ιστορία τού γλωσσικού ζητήματος : από το γλωσσικό ζήτημα στο γλωσσικό μας πρόβλημα, Ομιλία στη Βιβλιοθήκη τού Ιδρύματος Ωνάση, 24 Ιανουαρίου 2018
  Πρόταση διδασκαλίας τής γραμματικής και τής σύνταξης στο σχολείο, Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς τής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αρσακείων Σχολείων, Στοά τού Βιβλίου, 27 Ιανουαρίου 2018
  Η κατάκτηση τής μητρικής γλώσσας. Πρόταση διδασκαλίας τής γλώσσας στο σχολείο βάσει τού νέου βιβλίου «Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους»Ομιλία στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα, 2 Φεβρουαρίου 2018
  3΄ λεπτά για την ελληνική γλώσσα, με τον καθηγητή Γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη, [50 3λεπτες εκπομπές] Επιστημονική ευθύνη και παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών για την ελληνική γλώσσα, παραγωγή Cosmote TV, History Channel, προβολή από τις 5 Φεβρουαρίου 2018
  Η σημασία τής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κατάκτηση τής γλώσσας: Μια νέα προσέγγιση, Ομιλία στο πλαίσιο Ημερίδας με θέμα «Ο εκπαιδευτικός στον 21ο αιώναΣύγχρονες βιωματικές προτάσεις για αυτομόρφωση», Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων, 3 Φεβρουαρίου 2018
  Η γλώσσα ως αξία και ως καλλιέργεια τής σκέψης. Το παράδειγμα τής Ελληνικής, Ομιλία για την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας , Λευκωσία, 9 Φεβρουαρίου 2018
  Πρόταση για μια άλλη προσέγγιση στη διδασκαλία τής ελληνικής γλώσσας, Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς και τους Επιθεωρητές Εκπαίδευσης τής Κύπρου, Λευκωσία-Λεμεσός, 12-15 Φεβρουαρίου 2018
  Ο ρόλος τού σχολείου, των δασκάλων και των γονέων στην κατάκτηση τής μητρικής γλώσσας,Ομιλία στο 11ο Παγκύπριο Συνέδριο για γονείς και εκπαιδευτικούς, Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2018
  Η μακραίωνη συνέχεια, η καλλιέργεια και η οικουμενικότητα τής ελληνικής γλώσσας, Ομιλία στους Lions της Κύπρου, 19 Μαρτίου 2018
  Η μετάφραση ως υπέρβαση τού γλωσσικού φράγματος, Ομιλία στο πλαίσιο Ημερίδας που οργανώθηκε από το Τμήμα Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών τής Σχολής  Ξένων Γλωσσών τού Πανεπιστημίου Τιράνων, Πανεπιστήμιο Τιράνων, 28 Μαρτίου 2018
  Η διδασκαλία τής ελληνικής γλώσσας με βάση και το πρόσφατο έργο μου «Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους», Ομιλία στους φοιτητές  Ελληνικών Σπουδών  τού  Πανεπιστημίου Τιράνων, Πανεπιστήμιο Τιράνων, 30 Μαρτίου 2018
  Η δύναμη τής ελληνικής γλώσσας. Ο αγώνας για την αξιοποίησή τηςΟμιλία στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 25 Απριλίου 2018
  Οι πικρές αλήθειες τής γλώσσας και τής παιδείας μαςΟμιλία - Συζήτηση στον Κήπο των Χανίων, 26 Απριλίου 2018
  Μια νέα πρόταση διδασκαλίας τής ελληνικής γλώσσας στο σχολείο, Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική της Γλώσσας», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τού ΕΚΠΑ, 11 Μαΐου 2018
  Γλωσσικές εξισώσεις, άρθρο στο ΒΗΜΑ,26 Μαΐου 2018
  Δεν αναγνωρίσαμε ποτέ «μακεδονική γλώσσα», Protagon, Γνώμες, 1η Ιουνίου 2018 https://www.protagon.gr/apopseis/editorial/44341630705-44341630705
  Αιέν αριστεύειν, Ομιλία στη βράβευση των αριστούχων αποφοίτων τού Πανεπιστημίου  Frederick τής Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick τής Κύπρου, 24 Ιουνίου 2018
  Η «τεχνική τής παρέκβασης» τού Ρένου Αποστολίδη ως μέγιστος βαθμός εξειδίκευσης τού κειμένου
  Άρθρο στο περιοδικό «Νέα Εστία»  (στο αφιέρωμα στον Ρένο Αποστολίδη), τεύχος 1877, Ιούνιος 2018
  Το λάθος με το «Βόρεια» Μακεδονία, Protagon, Γνώμες, 2 Αυγούστου 2018 https://www.protagon.gr/apopseis/editorial/44341665896-44341665896
  "Μεταβολές που όζουν απαιδευσίας και ιδεολογικών εμμονών".Συνέντευξη στη Μάρνυ Παπαματθαίου στην εφημερίδα Τα Νέα (Το Θέμα σελ. 4-5), 8-9 Σεπτεμβρίου 2018
  Σπουδές με χαμηλά δίδακτρα για όσους δεν εισήχθησαν στα πανεπιστήμια. Άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα, Γνώμες, 29 Σεπτεμβρίου 2018
  Συνεχίζονται τα 3΄ λεπτά για την ελληνική γλώσσα, με τον καθηγητή Γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη [50 3λεπτες εκπομπές, β΄κύκλος] Επιστημονική ευθύνη και παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών για την ελληνική γλώσσα, παραγωγή Cosmote TV, History Channel, προβολή από την 1η Οκτωβρίου 2018.
  "Ο ρόλος τού σχολείου, των δασκάλων και των γονέων στην κατάκτηση τής μητρικής γλώσσας". Ομιλία στη Σχολή Γονέων - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης, 15 Οκτωβρίου 2018. 
   «Το ελληνικό αλφάβητο: Αλφάβητο - Γραφή - Ορθογραφία»,  Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 2018

 • 2019

  «Χρειαζόμαστε τα κλασικά γράμματα σήμερα;». Εναρκτήρια Ομιλία στην ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων, 19 Ιανουαρίου 2019
  "Το ελληνικό αλφάβητο".Παρουσίαση τού ομώνυμου βιβλίου, Βιβλιοπωλείο «Ευριπίδης» (Κηφισιά), 11 Φεβρουαρίου 2019
  Προβολή εκπομπών αφιερωμένων στο επιστημονικό και συγγραφικό έργο τού Γ. Μπαμπινιώτη στην εκπομπή τής ΕΡΤ «Στα άκρα» με τη Βίκυ Φλέσσα, 20 Μαρτίου 2019
  "Το ελληνικό αλφάβητο σε σχέση με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό". Ομιλία στη Σπάρτη, προσκεκλημένος τού Συνδέσμου Φιλολόγων Λακωνίας και τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 30 Μαρτίου 2019
  "Η ελληνική γλώσσα σε σχέση με το ελληνικό αλφάβητο και τον ελληνικό πολιτισμό". Ομιλία στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης, 9 Απριλίου 2019
  "Η δύναμη τής ελληνικής γλώσσας με αναφορά και στη γλώσσα τής δικαιοσύνης". Ομιλία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Θεσσαλονίκης, 10 Απριλίου 2019
  "Σύγχρονος άνθρωπος και ψηφιακή τεχνολογία : προκλήσεις και προβληματισμοί". Εναρκτήρια ομιλία στο 7ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο, Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, 17 Απριλίου 2019
  "Η γλώσσα τής Μακεδονίας μας και η γλώσσα των Σκοπίων". Ομιλία στη Φλώρινα, προσκεκλημένος τού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Αριστοτέλης», 11 Μαΐου 2019
  "Γλώσσα και Παιδεία". Ομιλία στη Φλώρινα, στη Χρηστίδειο Τελετή, 12 Μαΐου 2019
  "Κόσμος – Νους – Γλώσσα". Εναρκτήρια ομιλία στο 57ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο στην Πάτρα, 14 Ιουνίου 2019
  "Η μακραίωνη συνέχεια, η μοναδική καλλιέργεια και η οικουμενικότητα τής ελληνικής γλώσσας". Ομιλία στις Οινούσσες, στις εκδηλώσεις για τον Απόστολο Παύλο, Οινούσσες, 29 Ιουνίου 2019
  Ομιλία προς τους Ιερείς τής Ιεράς Μητρόπολης Χίου και Οινουσσών, Ιερά Μητρόπολη Χίου και Οινουσσών, 30 Ιουνίου 2019