11
Ονομασίες από κτίσματα και αντικείμενα
2 Αυγούστου 2021
13
υπάγω> πηγαίνω, κερα- > ακέραιος – κεραυνός
2 Αυγούστου 2021