Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας – Ε΄ Έκδοση