• 1
  • 2
  • 3
Ο φόβος τής γραμματικής

Ο φόβος τής γραμματικής

 

Για πολλούς η γραμματική έχει, από τη φύση της, σχολαστικό χαρακτήρα που την κάνει βαρετή και παράδειγμα ίσως όχι ιδιαίτερα χρήσιμης γνώσης. Για άλλους πάλι αποτελεί τον «μπαμπούλα» τής γλώσσας, το μάθημα που τους δυσκόλευε ή στο οποίο έκαναν τα περισσότερα λάθη. 

Διαβάστε Περισσότερα

Το «παράδοξο» τής γλώσσας   

Το «παράδοξο» τής γλώσσας  

Στην γλώσσα συμβαίνει το εξής «παράδοξο»:

Σε απαιτητικές ιδίως μορφές επικοινωνίας ο ομιλητής ξεκινάει από μια περισσότερο ή λιγότερο γενική όσο και ακαθόριστη στα επιμέρους της ιδέα (την «κεντρική ιδέα») τού κειμένου του —προφορικού ή γραπτού— και κατά την ομιλία «κτίζει» το κείμενό του:  από τις έννoιες προχωρεί  στανοήματα (ήτοι από τις λέξεις στις προτάσεις), από τα νοήματα προχωρεί στις νοηματικές ενότητες (ήτοι από τις προτάσεις στις προτασιακές ενότητες ή παραγράφους στο γραπτό κείμενο), και από τις νοηματικές ενότητες καταλήγει στο νοηματικό όλον (ήτοι από τις προτασιακές ενότητες στο κείμενο).

Διαβάστε Περισσότερα