!βαθΕΙά εκτίμηση, τον παλΗό καιρό, ευρέΩς φάσματος!

Βλέπω στον υποτιτλισμό ειδήσεων ή τηλεοπτικών έργων ορθογραφήσεις λέξεων που δεν δικαιολογούνται. Παραδείγματα: 

βαθΕΙά εκτίμηση, τον παλΗό καιρό, ευρέΩς φάσματος

η/τα βαθειά / βαθειά   λάθος — βαθιά σωστό

ΟΧΙ αρχ. η βαθεῖα > βαθειά,  ΑΛΛΑ αρχ. η βαθεῖα > μεσαιων.  η  βαθέα > η βαθιά

[Ο τύπος βαθιά δεν προήλθε απευθείας από το αρχαίο βαθεῖα, αλλά  από τον μεσαιων. τύπο βαθέα με συμπροφορά («συνίζηση»), όπως η μηλέα > μηλιά, η ελαία > ελιά . Το ουδ. τα βαθέα συνιζήθηκε σε βαθιά, απ’ όπου και το επίρρημα (κοιμάται βαθιά)]

παληός Ρωμηός  λάθος — παλιός Ρωμιός σωστό

[Οι τύποι παληός / Ρωμηός γράφτηκαν με -η-, διότι δήθεν  το μακρό -αι- των αρχικών τύπων παλαιός /Ρωμαίος μετετράπη σε μακρό -η-! Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές έγιναν όψιμα, όταν δεν υπήρχαν μακρά και βραχέα και αυτό που συνέβη ήταν απλή συμπροφορά («συνίζηση») τού -αιος (-eos) σε -ιος]

ευρέως (φάσματος) παχέως (εντέρου) λάθος — ευρέος παχέος σωστό

[Γράφονται λανθασμένως από ορθογραφική παρασύνδεση με τα πολλά ονόματα σε  -εως (πόλεως, τάξεως, κυβερνήσεως) ή προς τα επιρρήματα σε -εως (ευθέως, ευρέως, οξέως)]  

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο