«Λειτουργικός τονισμός» στο μονοτονικό

Με ρωτούν φίλοι / ακόλουθοι / αναγνώστες γιατί στα κείμενά μου (λεξικά, βιβλία, επιφυλλίδες. ΦΒ κ.λπ.) τονίζω τα άρθρα τού / τής  και τις προσωπικές αντωνυμίες μού, σού, τού, μάς,σάς…. «κατά παράβασιν» των κανόνων τού ισχύοντος μονοτονικού. 

Απαντώ: Προτείνω και εφαρμόζω από χρόνια ο ίδιος μια μορφή «λειτουργικού τονισμού» στο μονοτονικό, για να διευκολύνω τη γρήγορη ανάγνωση και την άμεση κατανόηση  των γραφομένων. Παραθέτω τον τονισμό που εφαρμόζω και προτείνω να τόν υιοθετήσουν στα κείμενά τους (μακάρι να υιοθετείτο και στο σχολείο) όσοι έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για την αναγνωστική ροή και την μορφή των κειμένων τους.

τού / τής: τονισμός των οριστικών άρθρων στη γενική ενικού  

Ο τονισμός των οριστικών άρθρων στη γενική πτώση ενικού, προκειμένου να μη συγχέονται με τις κτητικές αντωνυμίες, συμβάλλει ιδιαίτερα στη σαφέστερη και ταχύτερη κατανόηση τού γραπτού λόγου:

Η περιπέτειες τού ναυαγού τού πλοίου αποτελούν τον πυρήνα τού έργου 

Ο φόβος τού να διαπράξει λάθος δικαιολογεί τη στάση τής υπαλλήλου

Η νίκη τής ομάδας τής πόλης τους γιορτάστηκε στην πλατεία τής πόλης

μέ μού μάς/ σέ σού σάς/ τόν τού τούς / τήν τής τίς: τονισμός των μονοσύλλαβων τύπων των προσωπικών αντωνυμιών

Οι μονοσύλλαβοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών θα ήταν προτιμότερο να τονίζονται, για να διακρίνονται ευχερώς από τους αντίστοιχους τύπους των (οριστικών) άρθρων (τον, την, το – τους, τις, τα), των κτητικών αντωνυμιών (μου, σου, του, της, του – μας, σας τους) και των προθέσεων (με, σε):

Λέει ότι τούς [προσωπική αντωνυμία] ξέρει καλά τους [οριστικό άρθρο] φίλους μου και την ώς τώρα πορεία τους [κτητική αντωνυμία]

Υπόσχεται να τήν προσέχει και να τούς ενημερώνει για την πρόοδό της

Τούς  δίνει περιθώριο να τόν πληρώσουν όταν τούς είναι εύκολο  

Η πολιτική τής εταιρείας μάς [προσωπική αντωνυμία] γεννά τη βεβαιότητα ότι μάς [προσωπική αντωνυμία] λαμβάνει υπ’ όψιν και ότι η εργασία μας [κτητική αντωνυμία] εγγυάται τον μισθό μας [κτητική αντωνυμία] και μάς [προσωπική αντωνυμία] εξασφαλίζει

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο