Η γραμματική εκδικείται!    την οδός  τη λεωφόρος

Στο GPS (Global Positioning System), ήτοι στον ηλεκτρονικό «εντοπιστή θέσεως»  που έχουμε στα αυτοκίνητα, ένα πραγματικά πολύ χρήσιμο και εξελιγμένο σύστημα ως προς τη λειτουργία του και την ενημέρωση των χρηστών, ακούγονται συνεχώς τα γλωσσικά εκτρώματα: […]  στρίψτε δεξιά στην οδός      […] τώρα ακολουθήστε την λεωφόρος

Έτσι εκτίθεται σοβαρά, από γλωσσικής απόψεως,  ένα πολύ χρήσιμο και λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα, προσκρούοντας στο κοινό γλωσσικό αίσθημα.

Ερώτηση: Οι κατασκευαστές του δεν οφείλουν να ανταποκριθούν στη   στοιχειώδη υποχρέωσή τους προς τους αγοραστές και χρήστες τού συστήματος,  να εκφωνούν τις  δύο – τρεις λέξεις  σε σωστά  Ελληνικά (στην οδό, στη λεωφόρο) ; 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο