Όχι και τα δεδόμενα (!)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Συχνά ακούγεται ο τ. δεδόμενα αντί τού ορθού  δεδομένα, που είναι ο κανονικός τύπος τού παρακειμένου τής μεσοπαθητικής φωνής: δεδομένος, όπως δεδουλευμένος / δεδουλευμένα, πεπαιδευμένος, καταβεβλημένος κ.τ.ό. 

Ίσως να παρασύρονται οι ομιλητές από τη μετοχή  ενεστώτα:  διδ-όμενος / διδ-όμενα. Ωστόσο, ο διπλασιασμός (δε-δομένος) και το θέμα δο- (δό-ση, δο-τός) δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ενεστώτα αλλά για παρακείμενο.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο