πρωτοπορία ή πρωτοπορεία, αφού πορεία με -ει-;

Τα παρασύνθετα ουσιαστικά (δηλαδή αυτά που παράγονται από άλλα σύνθετα) γράφονται με -ία, παρ’ ότι το β΄ συνθετικό τους γράφεται με -εία ως απλή λέξη. Παραδείγματος χάριν, η λ. πρωτοπορία δεν σχηματίστηκε από τα πρωτο- και πορεία (ώστε να γραφτεί *πρωτοπορεία), αλλά από το σύνθετο πρωτοπόρος και το παραγωγικό τέρμα -ία (άρα πρωτοπορία).

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  • ● -πορία: οδοιπορ-ία < οδοιπόρος, αεροπορ-ία < αεροπόρος, πρωτοπορ-ία < πρωτοπόρος, πεζοπορ-ία < πεζοπόρος…
  • ● -λατρία: ειδωλολατρ-ία < ειδωλολάτρης, προγονολατρ-ία < προγονολάτρης, αρχαιολατρ-ία < αρχαιολάτρης, μοιρολατρ-ία < μοιρολάτρης…
  • ● -θρησκία: ανεξιθρησκ-ία < ανεξίθρησκος, αρνησιθρησκ-ία < αρνησίθρησκος …
  • ● -δουλία: εθελοδουλ-ία < εθελόδουλος
  • ● -σκοπία: κατασκοπ-ία < κατάσκοπος
  • ● -προσωπία: αντιπροσωπ-ία < αντιπρόσωπος, διπροσωπ-ία < διπρόσωπος, πολυπροσωπ-ία < πολυπρόσωπος…
  • ● -καπηλία: αρχαιοκαπηλ-ία < αρχαιοκάπηλος, εθνοκαπηλ-ία < εθνοκάπηλος, πατριδοκαπηλ-ία < πατριδοκάπηλος…
  • ● -εδρία: προεδρ-ία < πρόεδρος, αντιπροεδρ-ία < αντιπρόεδρος, συνεδρ-ία < σύνεδρος…

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο